доц. д-р Димитър Стоянов
професионална биография

През 1983г. завършва висшето си образование във Физически факултет на Софийски Държавен Университет със специалност "Физика" и със специализация "Оптика и спектроскопия". Защитава дипломна работа по Атомна спектроскопия на тема "Изследване на слаботоков разряд в хелий". Под ръководството на доц. к.ф.-м.н. К. Паскалев експериментално (чрез спектро-фотометрични измервания и чрез сонди) изследва плазмата на положителния стълб в хелий при средни налягания. Анализът на получените резултати за температурата на електроните сочи, че при малки токове на разряда моделът на Ю.М.Каган и др. не работи. Направен е извода, за участие в процесите на йонизация на тежки частици. От експерименталните резултати е определена константата на стъпална йонизация на състоянието
Започва работа като специалист в отдел "Газоразрядни лампи" в Института за източници на светлина и кварц към НПСК "Светлина"-Сливен. Работи по проблеми на метал-халогените и натриеви лампи високо налягане. Участва в направата на първите натриеви лампи в България с горелки на "Philips".
През 1986-1989 след спечелване на конкурс е редовен аспирант по физика в катедра "Оптика" на Физическия факултет на Ленинградския Държавен Университет (СССР). Под ръководството на проф. д.ф.-м.н. Ю.Б. Голубовский и к.ф.-м.н. В.М. Тележко изследва експериментално физическите процеси в плазмата на разряда в сместта азот-хелий. Изследват се процесите на колебателна релаксация, процесите на възбуждане, йонизация и дезактивация на състоянията на азотната молекула по спектро-фотометричен път. Определени са температурните зависимости на константите на колебателна релаксация на молекулата на азота от атомите на хелия, константата на възбуждане на състояния на азота чрез удари на две молекули в метастабилно състояние. Защитава дисертация на тема "Физические процессы в колебательно-неравновесной плазме разряда в смеси азот-гелий" и получава научна степен кандидат на физико-математическите науки в Ленинград през 1989г. В България научната степен е приравнена на кандидат на физическите науки.
През 1990-1991г. работи като н.с. III степен в Лаборатория по Физични технологии - Сливен към Института по електроника на БАН - София. Участва в разработването на идейния проект на въртящ се магнетрон за нанасяне на покрития.
От 01.02.1991 г. след конкурс е асистент по физика към катедра "Физика" в Инженерно-педагогически факултет - Сливен към ВМЕИ-София.
От 01.02.1991г. до 31.06.1992г. е старши асистент, а от 01.07.1992г. е главен асистент по физика.
Води занятия по лабораторни упражнения, семинарни упражнения и чете лекции по Физика-I част и Физика-II част за студентите от електротехническите специалности.

BACK

Last Updated 04.2000
by Dian Ivanov
DIvanov@tu-sliven.com
ЗА КОНТАКТИ: тел.: (044)-8 4222, в.267 е-mail: DStoyanov@tu-sliven.com