доц. д-р Димитър Стоянов
Публикации в областта на научните интереси

1. Паскалев К., Д. Стоянов / Експериментално измерване на константата на стъпална йонизация на . / Първи национален конгрес на физиците в България : Резюмета на докладите и научните съобщения, София, 1983, С.374.
2. Голубовский Ю.Б., Тележко В.М., Стоянов Д.Г. / Процессы ионизации в разряде в смеси азот-гелий. / Процессы ионизации с участием возбужденных атомов: Тез. докл. Всесоюз. семинара. Лениград, 1988, С.105-106.
3. Голубовский Ю.Б., Тележко В.М. , Стоянов Д.Г. / Процессы возбуждения в разряде в смеси азот-гелий. / Процессы ионизации с участием возбужденных атомов: Тез. докл. Всесоюз. семинара. Лениград, 1988, С.107-108.
4. Большакова Л.Г., Голубовский Ю.Б., Стоянов Д.Г., Тележко В.М. / Возбуждение и при парных столкновениях метастабилей . / Всесоюз. конф. по физике электронных и атомных столкновений.: Тез. докл., Ужгород, 1988, Ч.1, С.190.
5. Golubovsky Yu.B., D.G. Stoyanov, V.M. Telezhko / Ionization proces-ses with participation of vibrationally exited molecules of N2 . / 19th Int. Conf. Phenom. Ionized Gases, Belgrade, 10th-14th July, 1989. Contrib. Pap. 4. Thursday 13th July, 1989. - P.872-873.-Belgrade, 1989.
6. Большакова Л.Г., Голубовский Ю.Б., Стоянов Д.Г., Тележко В.М., Тележко Н.А. /Скорость колебательной релаксации в смеси N2-He. / Теплофизика Высоких Температур, 1989, Т.27, N.4, С.665-671. Съществува и издание на английски език: Bolshakova L.G., Golubovsky Y.B., Stoyanov D.G., Telezhko V.M., TelezhkoN.A. / Rate of vibrational relaxation in N2-He mixtures./ High Temperatures Research ,1989, V.27, N.4 p.520-526.
7. Голубовский Ю.Б., Стоянов Д.Г., Тележко В.М. / О возбуждении излучающих состояний молекулы азота при парных столкновениях метастабилей . / Иссл. мощ. генераторов плазмы и систем их электропитания: Сб. науч. тр. - Ленинград, 1989. - С.16-28.
8. Большакова Л.Г., Ю.Б. Голубовский, В.М. Тележко, Д.Г. Стоянов / О механизме ионизации молекул азота в самостоятельном разряде. / Журнал Технической Физики, 1990, T.60, Вып. 6, С.53-58.
9. Голубовский Ю.Б., Тележко В.М., Стоянов Д.Г. / О возбуждении излучающих состояний и молекулы азота при парных столкновениях метастабилей . / Оптика и спектроскопия, 1990, T.69, Вып. 2, С.322-327.
10. Стоянов Д.Г. / Относно теорията на плосък вакуумен диод. I. Сноп моноенергетични електрони. / Научна сесия "Сливен '94", Доклади, Сливен, 1994г., Том 1., Стр. 107-112. (Сборника с доклади е деп. в ЦИНТИ)
11. Стоянов Д.Г. / Относно теорията на плосък вакуумен диод. II. Еми-тирани електрони с разпределение. / Научна сесия "Сливен '94", Доклади, Сливен, 1994г., Том 1., Стр. 113-118. (Сборника с доклади е деп. в ЦИНТИ)
12. Стоянов Д.Г./ Уравнения на моментите на функцията на разпределение на заредени частици при наличие на поток на частиците. /Юбилейна научна конференция Сливен '97, 17-19.07 .1997, Доклади, Том 4.Механика , физика и математика, Сливен, 1998г., Стр. 80-84. (Сборника доклади е деп. в ЦИНТИ).

BACK

Last Updated 04.2000
by Dian Ivanov
DIvanov@tu-sliven.com
ЗА КОНТАКТИ: тел.: (044)-8 4222, в.267 е-mail: DStoyanov@tu-sliven.com