доц. д-р Димитър Стоянов
научни интереси:

Една част от научните интереси са в областта на физическите и плазмо-физическите и плазмо-химическите процеси в положителният стълб на самостоятелния разряд в атомарни и молекулярни газове и техни смеси.
Друга част от научните интереси включват елементарни процеси и кинетика на процеси на дифузия на релаксация на молекули, процеси на възбуждане, йонизация, рекомбинация и прилепване на атоми и молекули.
Трета част от научните интереси са в областта на моделиране на процеси в ансамбли от частици, водещи до формиране на функциите на разпределения на електрони и йони в плазма и снопове от заредени частици.
Четвърта част от научните интереси са в областта на енергетичната структура на атоми и молекули и процеси на излъчване на светлина при преходи между тях.
За публикациите виж тук.
ЧЛЕНСТВО:
Член на Съюза на физиците в България.
Член на Съюза на учените в България.
Член на Съюза по приложен електромагнетизъм на Черноморския регион.
НАГРАДИ:
Трикратно е награждаван от Министерството на народното образование с грамоти за отлично представяне в подборния кръг на републиканските олимпиади по физика за средношколци.
През 1975 г. получава грамота за поощрителна награда на Международната олимпиада по физика в г. Гюстров (ГДР).

BACK

Last Updated 04.2000
by Dian Ivanov
DIvanov@tu-sliven.com
ЗА КОНТАКТИ: тел.: (044)-8 4222, в.267 е-mail: DStoyanov@tu-sliven.com