ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ, КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ
в Инженерно-педагогически факултет в гр. Сливен към Технически университет - София

INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA

YABANCILAR VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNIVERSİTE
ADAYLARINA SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE BİLDİRİ

 

  England Turkey
БЪЛГАРСКИ ENGLISH TURKISH

 

І. Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране

В ТУ- София могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, или документ за завършено висше образование или
степен на висше образование.

Необходими документи:

 1. Молба по образец, съдържаща кратки биографични данни и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение PDF формат;
 2. Копие от дипломата за средно образование и от приложението с оценките.
 3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 4. Академична справка за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;
 5. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 6. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка.
 7. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 8. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното
  от които е българско;
 9. Копие на паспорт;
 10. Четири броя снимки

  Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

  Класирането на кандидатите за студенти е въз основа на състезателен бал, който се образува като среден успех от:
  оценките на гимназията по математика (мин. 3 години) и физика или информатика,

  Минималният среден успех (състезателен бал) не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

  Таксата за кандидатстване на чуждестранни граждани е 30 лева (заплаща се при подаване на документите).

Документите се представят по един от следните начини:

 • лично - в канцеларията на Учебен отдел на ИПФ - Сливен при ТУ - София
 • чрез специално упълномощени лица от ТУ - София, намиращи се в страната, от която кандидатства лицето

Срок за подаване на документи - до 20 септември - за зимен семестър и до 20 януари за летен семестър.

Документите на одобрените лица се изпращат в Министерството на образованието и науката с оглед на изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване - виза вид "D", не по-късно от 1 октомври за първия семестър и не по-късно от 1 февруари за втория семестър в годината на кандидатстването.

Курсът, в който ще бъдат записани кандидат-студентите за частичен срок на обучение се определя от съответния факултет въз основа на информацията, съдържаща се в представената академична справка.

ІІ. Обучение на приетите студенти

Преди започване на специалното обучение, приетите за студенти чужденци преминават десет месечен курс на обучение по български език или английски език за специалностите "Индустриално инженерство",. През втория семестър те се обучават и държат изпити по основни за ТУ - София дисциплини /математика, физика и информатика/, което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ИПФ – Сливен при ТУ - София. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства.

Кандидат-студенти, владеещи съответно български, английски, немски или френски език, полагат тест по езика. Успешно издържалите се записват в първи курс без приемен изпит в специалност по избор.

Редовното обучение е четиригодишно. Успешно завършилите се дипломират с квалификационна степен "бакалавър". При желание за получаване на степен "магистър" по съответната специалност - курсът на обучение е година и половина след степен "бакалавър". Магистърска степен може да бъде записана и в друга специалност, различна от бакалавърската. В този случай обучението започва с подготвителен семестър (мин. 6 учебни дисциплини) за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността.

След успешно завършване на пълен курс на обучение ТУ - София издава диплом за "бакалавър" или "магистър" и приложение с хорариума за всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки.

ІІІ. Такси за обучение, записване на новоприети студенти.

Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

Таксата за подготвителния курс на обучение е 2500 евро. Заплаща се след уведомителното писмо от ТУ, че лицето е прието за студент. Пълната такса за всяка учебна година за редовно обучение за всеки отделен курс е 3000 евро, като се заплаща половината в началото на всеки семестър. За студенти с двойно гражданство - таксата за обучение е 50% от пълната такса. Заплащането на таксата може да стане по два начина:

- в касата на ИПФ – Сливен към ТУ-София, се заплаща в равностойност на български лева по официалния курс на БНБ за евро    (1 евро е равно на 1.9558 лв.);
- с банков превод по сметка на ТУ-София в евро:

 

В полза на – име

ТУ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

 IBAN  на получателя

BG37UBBS80023106029802

При банка

ОББ  Сливен

BIC код

U B B S B G S F

Внесохме в брой 

            лв.

Вид валута

B G N

Сума

     

Вносител - име

 ………….........

Основание за внасяне

Такса - обучение ИПФ – I курс, име...

 

Настаняването в общежитие става според възможностите на университета. Наемът е в рамките на 30 - 50 евро.
Месечната издръжка на студент е около 150 евро.

Важни дати:
Приемане на документи от
1 май до 20 септември за първи семестър;
Приемане на документи
до 20 януари за втори семестър.

Необходимата виза за влизане в РБългария можете да получите от посолството ни или от консулския отдел в съответната държава. Трябва да представите удостоверение от Министерството на образованието и науката за приемането Ви и паспорт (валиден до м. октомври за годината на кандидатстването).

По всякакви въпроси се обръщайте към Учебен отдел
Е-mail:  priem.sliven@gmail.com
Тел.  00359 44 66 71 28;  00359 44 66 71 28
Факс  00359 44 66 75 05

 нагоре

   

 

INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA


I. Admission requirements, application documents, selection procedure

All foreign applicants to the TU of Sofia must possess a secondary education diploma that enables them to study at higher education institutions in the country where they have completed their secondary education.

Application documents:
 1. Completed application form containing brief information about the applicant and the title of the degree course he/she wishes to take;
 2. Copy of the applicant's secondary education diploma when applying for a complete term of training;
 3. A document, issued by a competent institution, which certifies the candidate`s eligibility to continue his/her education in all Higher Edicational Institutes located in the country where the high school diploma was obtained.
 4. Transcript when applying for part of a training course;
 5. Health certificate issued within one month of the date of application and certified by the relevant authorities of the country of the applicant;
 6. Copy of applicants passport page with his/her photograph, names, passport expirity date and place of birght
 7. Four photographs.

The documents described in items 2, 3, 4 and 5 must be translated, legalized and certified by the Consular Department of the Embassy of the Republic of Bulgaria in the country where they are issued. If no such department is available, the documents are legalized according to the general procedure of document legalization, translation and certification.
For Turkey certification of documents is executed at the respective place of residence by a Regional/District Governor (Vali). To apply to the Sofia Technical University (STU), submit these legalized documents. Following approval of the application, the original documents and 1 (one) copies are submitted by STU to the Ministry of Education and Sciences (MES). MES issues a Certificate which is presented to the Bulgarian Consulate or the Bulgarian Embassy along with an document for a paid application fee. It is advisable to submit application documents 2 (two) months before the beginning of the academic year due to the long procedure for issuing a student visa.
The documents are to be delivered in one of the following ways:


The year in which the applicant for part of a training course will be enrolled is determined by the Foreign Students Department of the TU of Sofia on the basis of the information included in the transcript presented.

II. Tuition of foreign students

Before starting their degree program foreign students take a ten-month preparatory course in Bulgarian or English. During the second semester of their studies they are trained and sit examinations in some subjects (mathematics, physics and information technology) which enables them to adapt quickly to the educational process at the TU of Sofia. The students successfully completed this preparatory course are awarded sertifacates.
The applicants who speak Bulgarian, English, German or French take an examination in this language. Those who pass the examination are enrolled in the first year of the degree course of their choice without any entrance examination.
The regular term for full-time courses is four years. Graduates are awarded the educational and qualification degree of bachelor. If students wish to receive the degree of master in the relevant field they may continue their studies for one and a half years after the acquisition of the bachelor's degree. It is permissible to sign up for a Master's degree in a major, different from the one of the Bachelor's degree. In such circumstances the instruction begins with a "preparatory" semester (at least 6 disciplines) to acquire basic knowledge of the disciplines forming the chosen Master's specialization.
After successful completion of the full course of training the TU of Sofia issues an foreignly acknowledged bachelor's or master's diploma with a supplement indicating the number of periods attended in each of the subjects studied and the grades received.

III. Tuition fees and enrollment of students

The tuition fees are determined by a decree of the Council of Ministers on a yearly basis. For the academic 2010-2011 for a full-time course they are as follows: Students with dual citizenship are responsible for 50% of the full tuition.
The payment of the tuition fee may be made in two ways:

BIC :

U B B S B G S F

 IBAN :

BG37UBBS80023106029802

Student who has the desire is accommodated at a hostel if can posibility. The rent is approximately 50 EUR.
The monthly cost of living is approximately 200 EUR per person.

Important dates
Delivery of documents: from May 1
Deadline for enrollment: September 20
for winter semmester.

Delivery of documents: from November 1
Deadline for enrollment: January 20
for summer semmester.

An entry visa for the Republic of Bulgaria can be obtained from the Bulgarian Embassy in the corresponding country on presentation of a letter informing about the applicant's admission to the TU of Sofia, bank statement certifying the payment of the tuition fee for the first semester, and a passport valid until October of the year of application.
Please contact the Foreign Students Department:

E-mail: umo.sliven@gmail.com or priem.sliven@gmail.com
Tel. 0359/ 44/ 667552;  0359/ 44/ 667128
Fax 0359/ 44/ 667505

top

 

 

YABANCILAR VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNIVERSİTE
ADAYLARINA SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE BİLDİRİ

I. Kayıt için gereken şartlar ve belgeler.

Sofya Teknik Üniversitesi’ne kayıdını yaptırabilmesi için bir yabancı öğrencinin, Liseyi bitirmiş olması gerekli.

Gereken belgeler:

 1. Dilekçe örneği, sizinle ve tercih etiğiniz bölümle ilgili bilgiler içeren.
 2. Lise diplomasının fotokopisi – normal eğtim süresi için.
 3. Derslerin ayrıntılı dökümü – yatay geçiş için.
 4. Diplomanın yetkili makam tarafından verilmiş olması ve de yetkili devlet organları tarafından desteklenmesi gerekir. Ülkenin yüksek eğtim kurumlarına başvurma şartlarını taşıması gerekir
 5. Sağlık raporu, kayıt yaptırma tarihinden en geç bir ay önce çıkarılmış ve onaylanmış olmalı.
 6. ÖSS’de Sofya Teknik Üniversitesi’ni kazananlar, kazandıklarına dahil belge getirmelidir.
 7. Eğer çifte vatandaşlığnız var ise isim özdeşlik belgesi gerekmektedir.
 8. 4 adet fotoğraf.

Yukarıda sayılan 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı evraklar tercüme edilmiş, noterlikçe onaylanmış ve valilik makamınca APOSTIL mührü vurulmuş olmalıdır. Evrakların tercümeleri ve yasallaştırılması Bulgaristan da yapılmalıdır. Bu şekilde yasallaştırılmış evraklarla Sofya Teknik Üniversitesine başvurulmalıdır. Bu başvuruların Sofya Teknik Üniversitesince onaylanmasından sonra evraklar orjinal ve kopyası ile birlikte iki örnek olarak Bulgar Milli Egitim Bakanlıgına gönderilir. Bulgar Milli Egitim Bakanlıgının onayından sonra verilecek olan kabul belgesi İstanbul ve Ankara da bulunan Bulgar Konsolosluklarına ögrenci vizesi alırken takdim edilmelidir. Ögrenci visesinin alınmasındaki prosedürün uzunlugu sebebi ile başvuracak ögrencilerin egitim ögretim yilinin başlamasından iki ay once başvurmaları önerilir. (13.09.2010)

Kayıt işlemleri şu şekillerde olabilir:

II. Kabul edilen öğrencilerin eğtimi.

Kabul edilen öğrenciler normal eğtimden önce on aylık dil eğtim kursu görmektedirler, bulgarca veya ingilizce olmak üzere.İngilizce kursu “Еndüstri Mühendisliği (İngilizce)” bölümünü seçenler içindir. İkinci dönemde ise /matematik, fizik ve bilgisayar/ gibi temel dersler öğretilerek bu derslerden sınava tabi olurlar ve bu şekilde öğrencinin üniversiteye daha çabuk adapte olması sağlamaktadır.

Bu kursları başarı ile bitirenlere diploma verilmektedir.

Sofya Teknik Üniversitesi’nde normal eğtim dört yıl, açık öğretim ise beş yıldır. Başarılı olan öğrenciler “ yüksek lisans” yapmak isterlerse daha 1.5 yıl eğtim görmektedirler.

Sofya Teknik Üniversitesi’nden başarı ile mezun olan öğrencilere Uluslararası geçerli olan diploma ve belgeler verilmektedir.

Ögrencilerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi üniversitenin imkan ve olanakları ile sınırlıdır. Odalar iki ve üç kişilik olmak üzere iki çeşittir. Aylık kiraları ise 50 € arasında degismektedir.

Bir öğrencinin aylık gideri ortalama 200 € civarındadır.

III. Eğtim harçları, öğrenci kayıtları.

Hazırlık kursları için yıllık harc bedeli 2500 €, normal dört yıllık öğrenim için ise yıllık 3000 € ödenmektedir. Ödeme öğrenci okula kaydını yaptırdıktan sonra sekreterlikten gönderilen uyarı mektubundan sonra yapılmaktadır.Okul harcı her sene dönem başlarında iki eşit taksit halinde ödenir.Çifte vatandaşlığı olan öğrenciler bu harcın % 50 sini ödemektedir.

Ödemeler iki şekilde yapılabilir:

Bulgaristana giriş için gerekli olan vizeyi Türkiye’deki Bulgar konsolosluğundan, Sofya Teknik Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığnıza dair belgeler ile ve ödediğniz harc bordorosu ile rahatlıkla alabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Sofya Teknik Üniversitesi internet adresleri:

http://tu-sliven.com

E-mail: umo.sliven@gmail.com or priem.sliven@gmail.com
Tel. 0359/ 44/ 667552;  0359/ 44/ 667128
Fax 0359/ 44/ 667505

 

Sofya Teknik Üniversitesi - Sliven Mühendislik Egitim Fakültesi, Sliven koleji’NİN BÖLÜMLERİ

“Yüksek lisans” program?nda Bölümler:
(“Lisans” derecesinden sonra 1,5 y?l)

 • Otomatizasyon, bilgisayar ve idare teknikleri
 • Bilgisayar - isletme enformatigi
 • Elektroteknik
 • Is? teknigi
 • Makine yap?m? teknik ve teknolojileri
 • Tas?mac?l?k teknik ve teknolojileri
 •  

   “Lisans” program?nda Bölümler:
  (4 y?ll?k egitim kursu)

 • Otomatizasyon, bilgisayar ve idare teknikleri
 • Makine yap?m? teknik ve teknolojileri
 • Elektroteknik
 • Is? teknigi
 • Makine yapma teknigi ve teknolojisi
 • Endüstri Mühendisi /ingilizce

   

  “Meslek Lisans” program?nda Bölümler:
  (3 y?ll?k egitim kursu)

 • Oto tas?ma teknik donan?m? ve operasyonu
 • Tekstil ve giyim üretimi
 • Günlük yasam ve turizm g?da teknolojisi
 • top