Господин Добрев СТЕФАНОВ
Магистър инженер, Доцент, Доктор
ЛИЧНИ ДАННИ: 
Роден на 08.09.1954 г.  с. Коньово окр. Сливенски
Женен. Има син. 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
Техникум по електроника гр. София 1969-73г.,
cпециалност "Изчислителна техника" - Висш институт по машиностроене, 
механизация и електрификация на селското стопанство - Русе, 
специалност "Селскостопанска техника" 1975-80г.
През 1983 г. завършена 18 месечна следдипломна квалификация към 
ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, специалност "Надеждност и диагностика на изделията"
През 1986г. завършена 18 месечна следдипломна квалификация към ВИИ "Карл Маркс", 
специалност "Икономика, организация и управление на автомобилния транспорт" 
През м. Юни 2000 г. зачислен в свободна аспирантура по научна 
специалност 02.01.42. "Двигатели с вътрешно горене"