През периода 2010-2015 г. Учебните занятия в Колеж-Сливен се провеждат от преподавателски състав, който се състои от: 1 професор, 4 доцента,  4 гл.асистента, както и от привлечени като хонорувани преподаватели от ИПФ-Сливен, други факултети на ТУ-София и от други университети в България.
За нуждите на учебния процес в Колежа са издадени учебни пособия, ръководства за упражнения и учебници. Почти всички преподаватели са взели активно участие в написването им и подготовката за печат, като съавтори или автори. Непрекъснато се осъвременяват учебните програми по отделните учебни дисциплини.
Във връзка с обогатяването на материалната база е разработен и предоставен проект на лаборатория за обучение и изследвания по хидравлика и топлотехника.
Въпреки трудностите, се обогатява лабораторната база по отделните специалности.
По договореност на Ръководството с няколко фирми в града студентите от специалност РЕАТ провеждат практически занятия в няколко съвременно оборудвани автосервиза под ръководството на висококвалифицирани специалисти (повечето завършили студенти на Колеж-Сливен). Работи се по техническото обслужване и ремонта на съвременни автомобили.
Студентите от специалност ХТБТ също провеждат своите практически занятия в няколко фирми водещи в производството на хранителни продукти и преработването на зърнени и млечни суровини.
През този период 2 асистента придобиха първа научна степен „доктор“. На основание успешно положен конкурс в Колеж-Сливен са постъпили като редовни преподаватели 1 доцент, 2 гл.асистенти.
През 2014 г., поради навършване на пенсионна възраст директорът доц. д-р Й. Чобанов е освободен. На базата на проведен избор длъжността е заета от доц.д-р И. Монева. Закрита е длъжността Зам.-директор.
През периода 2010-2015 г. преподавателите от Колеж-Сливен вземат участие в ежегодните научни конференции, организирани от ИПФ и Колеж Сливен с доклади и научни съобщения, от които се вижда реалното им израстване. Системно е участието на преподавателите в научни конференции във Варна, Каварна, Созопол, Габрово, Пловдив, Бургас. Също така и в чужбина.
Особено внимание се отделя на ритуалните тържества по връчването на дипломите на завършилите студенти. Голяма част от тях продължават обучението си в ОКС “Магистър“.
По случай 55-годишнината от създаването на Колеж-Сливен се организира тържествен форум „Кръгла маса“. Незабравими спомени в колектива и гостите ни остави юбилейното тържество проведено в почивна база в с. Вонеща вода през м. юни 2015.