ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

30 юни - 2 юли 2017 г.

С Л И В Е Н '2017

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал палас"

Национална конференция с международно участие СЛИВЕН `2017

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал Палас", 30 юни - 2 юли 2017 г.

Покана

 
Публикации и автори:
 
Секция “Машинна механика и транспорт“

  1. Jivkov V., V. Natarajan, Ph. Philipoff, Numerical energy indicators for ground strong motion forecasting
  2. Стоичков К., Я. Софронов, Схема на вариаторна трансмисия с червячна предавка, позволяваща минимизация на натоварването върху фрикционния вариатор
  3. Чингова Р., Д. Германова-Кръстева, Ф. Сапунджи, С. Александров, Геометричен модел за анализ на триенето при сплитка кепър 2/2
  4. Цонева М., Общ метод за кинематичен анализ на равнинни лостови механизми
  5. Дечкова С., Създаване на многомасови модели в среда на Solidworks и Matlab за идентификация на ПТП
  6. Дечкова С., Кинематично изследване на лостов механизъм в средата на програмен продукт SolidWorks и Matlab
  7. Узунов Хр., С. Карапетков, С. Дечкова, В. Узунов, Симулация на кинематично изследване на удар между автомобил и пешеходец
  8. Карапетков С, Хр. Узунов, Д. Младенов, Идентификация на ПТП между лек автомобил и мотоциклет
  9. Карапетков С., И. Монева, М. Граменова-Ангелова, М. Иванова, Сравнителен анализ на някои параметри на двигателя с вътрешно горене при преходни режими
  10. Карапетков С., М. Пеев, М. Граменова-Ангелова, И. Петров, Относно диференцираното двигателно въздействие върху колелата на автомобила
  11. Стамов Т., Концептуален дизайн на транспортните средства: Сегментно разпределение
  12. Хаджидобрев П., , И. Монева, М. Иванова, А. Кръстев, Определяне на съпротивителния момент на ДВГ при принудителен празен ход по данни от натурни експерименти
  13. Иванова М.,  Експериментално определяне на кинематични параметри необходими при анализ на ПТП с велосипедист
  14. Янева Д., М. Цонева, Ст. Георгиев, М. Иванова,  Кинематично изследване на газоразпределителен механизъм от двигател с вътрешно горене в средата на програмен продукт MATLAB
  15. Димитров П., Н. Колев, М. Цонева, К. Димитров,  Геометрично и кинетостатично изследване на механизъм за манипулатор с три степени на свобода

 
Секция “ Механика на флуидите, топло- и масопренасяне“
 1. Георгиев Д., Ж. Иванов, CFD анализ на скоростта на тангенциална деформация на нютонови и ненютонови флуиди в химични реактори с турбулентно разбъркване
 2. Орманджиев Кр., Изследване на електрохидравлична следяща система с размито управление
 3. Новаков Н., Г. Попов, Особености при използването на регулируеми електрозадвижвания на помпени агрегати
 4. Николаев Ив., Г. Попов, Кр. Тужаров, Моделиране на обемния КПД на пластинкови помпи при работа с нисковискозни течности
 5. Янков Р., Влияние на напречните пулсации в скоростното поле върху напречното движение на твърда частица в граничния слой на равнинно хоризонтално течение с умерена турболентност
 6. Калчев Ст., П. Костов, Ч. Николов, К. Атанасов, Специфични проблеми при определяне на топлинни загуби при пренос на топлина с паропроводи в „Лукойл Нефтохим“ гр. Бургас
 7. Николов Ч., К. Костов, Възможности за оползотворяване на отпадна топлина от инсталация ВДТК в инсталация ЦГФИ в Лукойл Нефтохим Бургас
 8. Николов Ч., П. Цанков, В. Гавраилов, Относно възможността за внедряване на турбодетандерна инсталация в газоразпределителна станция на „Лукойл Нефтохим“ - Бургас
 9. Иванов Ив., Изследване на скоростното поле създавано от система вертикални изотермични струи в  модел на животновъден обект
 10. Митов Ал., Ил. Ангелов, Й. Кралев, Проучване и анализ на съществуващи схемни решения на електрохидравлични управляващи модули за цифрово управление на хидравлични кормилни устройства
 11. Петрова Цв., Fields of use of a Stirling engine and its modeling in the context of renewable energy sources
 12. Йорданов Кр., Т. Муние, Резултати от експериментално изследване в лабораторни условия на дълъг меден наклонен гладкостенен термосифон с Φ16Х1 и L=1,600 m
 13. Златева П., Т. Муние, Особености при топлопредаване на дълги наклонени нискотемпературни термосифони; ще бъде предаден на проф. Минчев от доц. Атанас Мирчев
 14. Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев, Числено моделиране на  охлаждането на медна сфера
 15. Кръстев Н., П. Костов, Възможности за управление на процеса горене в ограничена инжектирана завъртяна струя
 16. Костов К., Определяне на конвективната съставляваща при сложен топлообмен в кожухотръбен топлообменен апарат продукти на горене – вода
 
Секция “Машиностроителна техника и технологии“
 1. Фердинандов Н., Д. Господинов, ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНА X210CR12 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВ РАЗРЯД ВЪВ ВАКУУМ
 2. Добрев П., ОТНОСНО УСТОЙЧИВОСТТА НА ПОЛИМЕРНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА ПРИ РАБОТА НА СУХО И ПРИ СМАЗВАНЕ
 3. Захаринов В., CAD RECONSTRUCTION AFTER TOPOLOGY OPTIMIZATION, AN APPROACH WITH SECTIONS
 4. Георгиев Г., И. Малаков, В. Захаринов, ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН ВАРИАНТ НА СКОБА САНИТАРНА С ЕДИН ВИНТ
 5. Николов Ст., Сл. Димитров, Р. Димитрова, ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА СЪДОВЕ С ВИНТОВИ КАПАЧКИ
 6. Славова В., Ел. Недялкова, ВАКУУМНАТА МЕТАЛИЗЦИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА НА ТРАНСПОРТНИТЕ И СЕЛЕКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИМЕРНИ МЕМБРАНИ
 7. Топалова М., Ив. Станев, DESIGN METHODS IN PORTABLE MACHINE TOOLS FOR SURFACE TREATMENT OF LARGE SIZE WORKPIECES
 8. Хараламбус Ан., ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС ПРИ ПЛЕТЕНЕ НА ПЛЕТЕНИЦИ
 9. Димитрова В., М. Йорданов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА ЕДНО И МНОГОСЛОЙНИ ПОКРИТИЯ НА ЦИРКОНИЕВА ОСНОВА ВЪРХУ СТОМАНИ HSS-E
 10. Божериков С., Г. Тилев, В. Райчев, В. Димитров, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА ФОРМОВАНЕ НА ПЕЛЕТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ
 11. Петров Н., Ст. Едрев, ИКОНОМИЗАЦИЯ НА НАДЕЖДНОСТТА НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВАГОНИ ЧРЕЗ ДИАГНОСТИКА И ОПТИМАЛЕН РЕМОНТ
 12. Стефанов Г., М. Топалова, Г. Попов, КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕЛА И КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПОЛИМЕРБЕТОННИ КОМПОЗИТИ
 
Секция “Електротехника, електроника и автоматика“

1. Иванов Св., Я. Иванова, Н. Георгиев, ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТ НА ФЛУИДИ С УЛТРАЗВУКОВ СЕНЗОР ПО ЧЕСТОТЕН МЕТОД
2. Коджаманова-Колева Е., Р. Каров, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНВЕРТОРНА СХЕМА НА ИНДУКЦИОННО ОТОПЛЕНИЕ ПРИПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТОВАРА
3. Иванова Я., Св. Иванов, Ил. Търпов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН ИНТЕРФЕЙС С ПОЛИМЕРНО ОПТИЧНО ВЛАКНО И РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА
4. Желязков Ю., Д. Няголов, МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА, БАЗИРАНА НА PON ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АКТИВНО АДАПТИВНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
5. Пеев М., Пл. Господинов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРАЙВЕР ЗА LED ЛАМПИ
6. Божков Ст. МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 
Секция “Педагогика и мениджмънт“

  1. Григоров В., М. Ангелова, Използване на себестойността на обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“ при бюджетното планиране по професионални направления, специалности и звена
  2. Хаджиколева Ст., Ем. Хаджиколев, Т. Рачовски, Педагогически модели и информационни технологии
  3. Консулова Сн., Вл. Тенева, Усвояване на лексика чрез използване на уеб-инструмента quizlet® в обучението по английски език в трети клас
  4. Консулова Сн., М. Димитрова, Иновативни подходи в интерактивните обучаващи технологии
  5. Генов Г., Основни аспекти при изграждането на иновационни системи
  6. Тенева М., М. Вълкова, Методи и подходи за изследване на ценностите
  7. Петкова С., К. Дишлиева, Б. Данзан, С. Серафимов, Върху методи на преподаване на математика в технически университети
  8.  Николова М., Б. Михалева, Конфликти и преговори
  9. Терзиев В., Ев. Стоянов, М. Георгиев, Моделът на балансирана карта за оценка като инструмент за ефективно управление
  10. Терзиев В., Ев. Стоянов, М. Георгиев, Балансирана карта за оценка като инструмент за стратегическо управление и контрол 
  11. Пенева М., Н. Калоянова, Вариант на структура на модел за наставничество
  12. Евтимова М., Портфолиото на студента като инструмент за оценка на компетентностите
  13. Янков Н., Как да научим немски
  14. Соколова Ир., Повишаване видимостта на научните публикации чрез използване на Гугъл

 
Секция “Математика, физика и химия“

  1. Христова Сн., Т. Костадинов, Кр. Иванова, Устойчивост с две мерки за диференциални уравнения с продължително действащи импулси
  2. Нончева В., Д. Исерлийска, В. Събева, Математически модел на текстурната характеристика якост на хранителен продукт оризов кекс
  3. Кюркчиев П. Cloud computing of incoming data – analyze and storage of dynamic mathematical models
  4. Маркова Н., Oscillation of second order differential equations with “maxima”
  5. Мъцински Пл., В. Иванов, СИНТЕЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ МАРШРУТИ ЗА МЕХАНИЧНАОБРАБОТКА ЧРЕЗ КРАЙНИ ДЕТЕРМИНИРАНИ АВТОМАТИ
  6. Иванов В.,ГЕОМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА КРЪГОВА РЕГРЕСИЯ НАД ТОЧКИ, РАЗПОЛОЖЕНИ РАВНОМЕРНО ПО ДВОЙКИ НА СНОП ОТ ПРАВИ
  7. Стоянов Д., Теоретичен анализ на трептенията на тяло окачено на гумена нишка
  8. Стоянов Д., ФОТОПРОВОДИМОСТ НА ПОЛУПРОВОДНИК.  Общо решение за плосък случай при постоянно поле. Импулсно осветяване
  9. Табаков Щ., Ж. Касабова, ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРИСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЗАДАЧАТА ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪТНИК
  10. Белчева К., УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В BLACKBOARD