Образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"

срок на обучение:
1,5 година след завършена степен бакалавър или магистър
форма на обучение:
редовна
квалификация:
магистър-инженер

Специалности:

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

 

Студентите, завършили магистърска програма, придобиват знания и умения да извършват организационни, управленски, изследователски, аналитични и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи фирми.

 

Обучението осигурява, както задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по съответната специалност, така и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната творческа дейност.

 

Придобиването на магистърска степен по съответната специалност дава възможност да бъде продължено обучението в научната степен “доктор”.

 

Времетраенето на обучението по магистърските програми е 3 или 4 семестъра, в зависимост от утвърдените за всяка специалност учебни планове.

 

Формата на обучение е платена и държавна поръчка, като таксата ежегодно се определя със Заповед на Ректора на ТУ – София.

 

специалност

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Обучението по специалност АИУТ с образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика” съответства на съвременните тенденции на развитие и нарасналото търсене на специалисти, свързани с компютърни, информационни, електронни, комуникационни и управляващи средства и технологии.

 

Студентите получават общофундаментална подготовка по системен анализ и управление, моделиране и експериментални изследвания и специална подготовка по компютърни мрежи и системи, програмни средства и технологии, интелигентни измервателни системи, микропроцесорни системи за управление на електрозадвижванията, производствени и техникоикономически системи. Те получават знания и по управление на образованието и бизнес планиране.

 

Завършилите магистърската програма по"Автоматика, информационна и управляваща техника" могат да работят във всички стопански отрасли:

промишленост,

енергетика,

транспорт,

банково дело,

комуникации,

а също и в образованието, здравеопазването, екология,

изискващи висше образование по специалността, свързани с автоматиката, електрозадвижването, измерването и контрол на качеството, компютърните системи и технологии, както и преподавателска дейност.

 

нагоре

специалност

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Целта на обучението по специалността Електротехника с образователно -квалификационна степен магистър е подготовка на инженери, които да извършват изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност, отнесени към електротехническите обекти. Магистър–инженерът има квалификацията да проучва, изследва, проектира и експлоатира енергийни системи, електрически машини, електрически апарати, електрообзавеждане на съоръжения в различни производствени сфери.

 

Подготовката на магистри по специалносттаЕлектротехника се изгражда на база на математическа подготовка, позволяваща използване на съвременни математически и числени методи при анализа и синтеза на електротехнически системи, а също задълбочаване на знанията по фундаменталните и общоинженерните и специалните електротехнически дисциплини.

 

Тази подготовка осигурява нужната професионална компетентност за реализация в изследователска, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, организационно-управленска дейност на електрическата промишленост, както и продължаване на образованието в образователна и научна степен доктор .

 

нагоре

 

 

специалност

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността МТТ подготвя магистър-инженери в професионално направление “Машинно инженерство” с възможности за реализация като проектанти, конструктори и технолози във фирми, упражняващи производствена, консултантска, търговска и сервизна дейност в тази област.

 

Съвременните условия на обучение дават на магистър-инженерите по специалността необходимата подготовка да извършват научноизследователска и преподавателска дейност в изследователски центрове, университети и колежи.

 

 

нагоре

 

 

специалност

ТОПЛОТЕХНИКА

Магистър-инженерът по специалността “Топлотехника” може да извършва изследователска работа, свързана със създаване на нови технологии, проектиране на апарати и съоръжения с по-малка енергоемкост.

 

Може успешно да се реализира при заемането на висши ръководни длъжности в присъщата за специалността изследователска и производствена сфера, както и успешно да се изявява в творчески области, като педагогическата работа и развитие на науката.

 

Магистърът-инженер е подготвен за работа във всички области, изискващи висше образование по “Топлотехника”. Възможно е да се реализира със своите знания и умения извън страната.

 

 

нагоре

 

 

специалност

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността “Транспортна техника и технологии” е една от търсените и любими специалности на младежите. Създаването на специалисти по транспорт изисква подготовка на студентите на високо теоретично и практически ниво.

 

Магистрите по Транспортна техника и технологии могат да проектират, конструират, поддържат и ремонтират транспортната техника. Намират реализация във всички области на динамично развиващите се транспорт и машиностроене.

 

 

нагоре

 

 

специалност

КОМПЮТЪРНА БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред със знанията в конкретна бизнес-област, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици.

 

Бизнес-основата на обучението (Електронна търговия, Човешки ресурси, мениджмънт на информационни системи и др.), заедно с добрата езикова и компютърна подготовка (Системи бази данни, Проектиране на WEB среда, Системи за информационно обслужване и др.), възпитават качества, като организираност, работа в екип и инициативност, помагат на завършилите да се адаптират към бързо и лесно променящата се среда на пазара на труда.

 

Магистърът по “Компютърна бизнес информатика” може да работи като:

  • служител в държавната администрация;
  • консултант в отдели по проучване, инвеститорски и индустриален маркетинг във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции;
  • представител на международни и мултинационални фирми, сдружения, компании, корпорации и фондации, на длъжности, изискващи висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”.

Обучението е платено. Срокът на обучение е 1,5 години за всички желаещи, завършили висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

 

 

за информация: тел. 044 66 75 5 2; 044 66 71 28

 

нагоре