Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Методика на възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП


Ръководител на курса:
  

доц. д-р Красимир Спиров

Резюме:
  

Курсът е предназначен за преподаватели желаещи да придобият професионална квалификация по методика на възпитанието и обучението по БДП.
Целта на курса е придобиване  на умения и инструментариум за възпитание и обучение по БДП, което формира умения и поведение за безопасност на движението по пътищата. 
Глобалната цел на концепцията за възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП е „Да научим децата да се опазят живи на пътя“

 
Място на провеждане на курсовете:
  Провеждат се на територията на ИПФ и Колеж– Сливен.
Като резултат от обучението си в курса, завършилите трябва придобият знания за:
 
 • Планиране на възпитанието и обучението по БДП в детската градина, 1-4 клас, 5-8 клас;
 • Поставяне на задачи на децата за изучаване на пътната среда, като самостоятелна работа;
 • Конструиране на тестове по БДП;
 • Използване на игри във възпитанието и обучението по БДП;
 • Използване на интерактивни методи във възпитанието и обучението;
 • Използването на дидактически материали във възпитанието и обучението по БДП;
 • Превличане на семейството във възпитанието и обучението по БДП.
Входящо ниво:
  висше образование.
Учебни материали:
 

Спиров Кр. и колектив, Концепция за възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП, изд. Дидакта Консулт, 2012 г. София;
Спиров Кр. Методика за възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП, изд. Дидакта Консулт, 2012 г, София;
Спиров Кр. Сборник тестове по БДП 1-4 клас, изд. Дидакта Консулт, 2012 г, София;
Спиров Кр. Сборник тестове по БДП 5-8 клас, изд. Дидакта Консулт, 2012 г, София;
Хайдар Г., На улицата в безопасност, изд. Дидакта Консулт, 2012 г, София
Хайдар Г., Детето и пътната среда. изд. Дидакта Консулт, 2012 г, София

Курсът е предназначен за:
 
 • Класни ръководители;
 • Членове на комисиите па БДП в училище;
 • Директори и помощник-директори.
Необходими документи:
 
 • Диплома за завършено образование - оригинал и ксерокопие;
 • Лична карта - оригинал и ксерокопие;
 • Такса за обучение.
За информация:
  e-mail: elearning.sliven@tu-sofia.bg;
 

тел.:

 

0895 586 509 - доц. Красимир Спиров;

  0895 586  525 – инж. Дора Ненчева
Документ:
  След завършване на обучението, всеки курсист получава УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионална квалификация.
 

Образец на удостоверението (натисни тук)