Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Преподавател за обучение на водачи на МПС по реда на чл. 152, ал. 20 и ал. 21 от ЗДП

(Опреснителен курс за инструктори на водачи на МПС)
Цел на курса:
   Да се актуализират знанията на инструкторите на водачи на МПС, свързани с:
 • проблемите на безопасността на движението;
 • особеностите в безопасността на движението и свързаните с тях нормативни документи в Република България и Европейския съюз;
 • новостите в автомобилната техника;
 • методиката на обучението на водачите на МПС;
 • съобразяване с психологичните особености на обучаващите се курсисти за водачи на МПС.
 • Занятията се провеждат, съгласно учебна документация, утвърдена от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

   
  Място на провеждане на курсовете:
    Провеждат се на територията на ИПФ и Колеж– Сливен – седмично (при подаване на предварителна заявка), а при необходимост и по места.
  Предназначен за:
    Курсовете са предназначени за преподаватели-инструктори на водачи на МПС.
  Входящо ниво:
    Kандидатите трябва да притежават степен на висшето образование.
  Други:
   

  Продължителност на курса:
  Обучението се провежда с хорариум 32 часа за не по-малко от четири дни.
  Обучението се провежда периодично през четири години, съгласно нормативната уредба.

  След завършване на обучението, се издава Удостоверение за квалификация „Преподавател за обучение на водачи на МПС по реда на чл.152, ал.20 и ал.21. от ЗДП
   
  Необходими документи:
   
  • Свидетелство - оригинал и ксерокопие за инструкторска правоспособност;
  • Лична карта - оригинал и ксерокопие;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС - оригинал и ксерокопие;
  • Такса за обучение.
  За информация:
    e-mail:
   

  тел.: 044 66 71 28