Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

(Наредба № 32 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията)
Цел на курса:
  

Придобиване на допълнителни знания по съвременните системи, компоненти и технически възли в превозните средства, методите за оценка на техническото им състояние, точността и методиките за измерване на параметри, характеризиращи техническото състояние на превозните средства.
Запознаване със законовите изменения за изискванията към средствата за измерване.
Актуализират се отговорностите на членовете на комисиите в пунктовете за технически прегледи, в съответствие с нормативната документация.

Провеждат се съгласно учебна документация, утвърдена от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
Място на провеждане на курсовете:
  Провеждат се на територията на ИПФ и КОЛЕЖ – Сливен – седмично (при подаване на предварителна заявка), а при необходимост и по места.
Предназначен за:
 
  • Желаещите, които отговарят на условията по Наредба № 32, да работят в технически пунктове (начално обучение);
  • Членовете на комисиите в пунктовете за технически прегледи (периодично обучение);

* Председатели на комисии могат да бъдат членове на комисии, отговарящи на изискванията за специалност, съгласно Приложение 1 на Наредба № 32 и да имат не по-малко от три години трудов стаж по тази специалност.

Входящо ниво:
  Kандидатите трябва да притежават квалификация, съгласно Наредба № 32
Други:
 

Продължителност на курса:
Продължителността на обучение е в зависимост от категорията на пункта за технически прегледи и в зависимост от вида на обучение – начално или периодично.
След завършване на обучението се издава Удостоверение за професионална квалификация „Извършване на периодични прегледи на ППС в пункт......”.

Необходими документи:
 
  • Диплома за завършено образование - оригинал и ксерокопие, или свидетелство за професионална квалификация;
  • Лична карта - оригинал и ксерокопие;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС - оригинал и ксерокопие;
  • Такса за обучение.
За информация:
  e-mail:
 

тел.: 044 66 71 28