Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Преподавател – инструктор на водачи на МПС


Цел на курса:
   Придобиване на знания по теория и конструкция на двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника, знания по техническа диагностика, технология и организация на автомобилния транспорт, по безопасност на движението по пътищата, анализ на ПТП.
Практически умения по ремонт, експлоатация и управление на автомобила.
Придобиване на знания и умения по психология и етика на водача, за правилен индивидуален подход при подготовката на водачи на МПС.
 
Място на провеждане на курсовете:
  Занятията се провеждат на територията на ИПФ и Колеж – Сливен.
Предназначен за:
 
  • желаещите да придобият квалификация „Преподавател-инструктор на водачи на МПС”;
  • желаещите да работят в пунктове за технически прегледи;
  • желаещите да работят като контрольори и инспектори в системата на МВР и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Входящо ниво:
  Kандидатите трябва да притежават степен на висшето образование.
Други:
  Срок на обучение - 2 семестъра.
След завършване на обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация „Преподавател – инструктор на водачи на МПС”.
 
Необходими документи:
 
  • Диплома за завършено висше образование - оригинал и ксерокопие;
  • Лична карта - оригинал и ксерокопие;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС - оригинал и ксерокопие;
  • Медицинско свидетелство (за студент);
  • Бележка от психодиспансер;
  • Документ от КАТ, че през последните 3 години кандидатът не е лишаван от правоуправление;
  • Свидетелство за съдимост;
  • 2 бр. снимки;
  • Такса за обучение.
За информация:
  e-mail:
 

тел.: 044 66 71 28