Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Професионална педагогика

ръководител на курса доц. д-р Снежана Консулова
Резюме
   Курсът „Професионална педагогика” към ЦРК в ИПФ – Сливен има за цел да подготви специалисти – педагози. Курсистите изучават следните дисциплини: педагогика; психология; методика, хоспетиране, АВИТО, педагогическа реторика, психология на общуването и педагогическа практика.
Като резултат от обучението си в курса, завършилите трябва:
 
 • да придобият знания за основните особености на психичните явления, присъщи на личността на ученика в учебно-възпитателния процес и промените, настъпващи в тях в следствие на педагогическите въздействия;
 • да се запознаят с особеностите на типовете темперамент и да определят поведението си към учениците на тази основа;
 • да прилагат индивидуален подход в работата с ученици при осъществяване на качествен учебно-възпитателен процес;
 • да реализират педагогическо общуване в реална педагогическа среда;
 • да владеят педагогически техники и похвати в работата си с ученици в реален педагогически процес;
 • да формират педагогически качества: наблюдателност, общителност, емоционална устойчивост и др.
Предназначен за:
 
 • всички желаещи за придобият свидетелство за учител;
 • учители, желаещи да повишат своята квалификация по психология;
 • всички работещи в сферата на образованието;
 • ръководители на екипи и хора занимаващи се с управление на кадри;
 • родители, желаещи да придобият знания за психичните особености на децата си;
 • брачни партньори и съвместно съжителстващи, за да подобрят нивото на общуване помежду си.
Входящо ниво:
  висше образование
Други:
  В курса могат да се включат специалисти с висше образование ОКС „Бакалавър” и „Магистър”.
За записване:
   
 

телефони:
1-ви блок, стая 1306, тел. 044/667 410 - инж. Дора Ненчева