ФАКУЛТЕТ и КОЛЕЖ - СЛИВЕН

Център за РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Основен акцент в дейността на "Факултет и Колеж - Сливен" е следдипломното обучение, като "Учене през целия живот!" , в съответствие с Лисабонската стратегия на ЕС.

В отговор на непрекъснато променящите се условия и изисквания на пазара на труда се организират обучения за професионални квалификации по:

Професионална педагогика (научи повече)
Педагогически умения (за ръководни кадри)
Информатика и информационни технологии
(научи повече)
Методика на възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП
(научи повече)
Преподавател-инструктор за обучение на водачи на МПС
(научи повече) Периодично обучение на инструктори (Преподавател за обучение на водачи на МПС по реда на чл. 152, ал. 20 и ал. 21 от ЗДП) (научи повече)
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
(научи повече)
Технически експертен анализ на пътнотранспортни произшествия за вещи лица - за инженери
(научи повече)
Технически експертен анализ на пътнотранспортни произшествия за вещи лица - за неинженери
(научи повече)
Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за изпитващи на водачи на МПС
Председатели на изпитни комисии
Технология и организация на автомобилния транспорт
Технология и организация на автомобилните превози
Децентрализирани енергийни източници
Топло- и газопренасяне
Техника и технология на текстила и облеклото 
Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради
Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Auto Cad
Cisko академия
Компютърни умения и работа със специализирани програмни продукти (за различните професии)
Автотехническа експертиза
Технология на храните от животински произход
Kетъринг
Обучение по различни национални програми
Кандидатстудентски курсове по математика, физика и химия
CAD системи в машиностроенето

Транспортна техника и технологии (научи повече)

Формите на обучение са разнообразни, съобразно възможностите на желаещите да се обучават.

След завършване на обучението по съответната професионална квалификация се издават "Удостоверение за професионална квалификация" или "Свидетелство за професионална квалификация", в съответствие с държавните изисквания за издаваните от висшите училища документи.

За повече информация и записване: ТУ-София, Факултет и Колеж - Сливен
бул."Бургаско шосе" №59,


1-ви блок, стая 1306, тел. 044/667 410 - инж. Дора Ненчева

или 2-ри блок, стая 202, тел. 044 66 71 28 - маг. Димка Русева

Молба за подаване на документи. (изтегли)

назад