ОБЛАСТИ

Определяне на скоростта на движение на моторното превозно средство

Изследване на удар на автомобили и определяне на скоростите

Изследване на ПТП с пешеходец

Съдебно разследване на фактическата обстановка

   
1. Определяне на скоростта на движение на моторното превозно средство /МПС/ според:
 
Деформация на автомобила
 
• спирачни следи;
• деформации - метод "Delta-V" /фиг. 1/;
• изминат път от автомобила - компютърна

симулация и анимация /фиг. 2/

Фиг. 1. Деформация на автомобила
   
  Симулация на движение
 
 

• местоположение на изхвръкнали части

от автомобила;

• разстояние на отхвърляне

на пешеходеца след удара;

• други
 
Фиг. 2 Компютърна симулация
/моделиране/ на движението на автомобил
 
   
2. Изследване на удар на автомобили и определяне на скоростите с помощта на:
   
Симулация на удар
 
 
 
 
• компютърно моделиране и числена симулация чрез

собствен публикуван софтуерен пакет /фиг. 3/;

• метод "Momentum 360";
• метод "Delta-V";
• теория на удара;
 
 
Фиг. 3 Компютърна симулация
/моделиране/ на удар на автомобили
 
 
3. Изследване на ПТП с пешеходец и установяване на:
   
   
• скорост на движение на МПС;  
• място на удара;  
• техническа възможност на водача да предотврати ПТП и евентуално закъснение с

възприемането на опасността;

 
   
   
4. Съдебно разследване на фактическата обстановка при произшествия с необходими
знания по физика/механика/
   
   
 
• аварии;
• падания;
• причиняване на телесни увреждания;
• др.;