Инженерно-педагогически факултет - Сливен
Колеж - Сливен

Студентски съвет

Чл. 91. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаващите се е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в ОС на ТУ – София, избрани съгласно чл. 9. Техният мандат в ОС и в Студентския съвет е две години, като имат право да бъдат избирани и за още един мандат.
(2) Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си в съответствие със Закона за висшето образование и този правилник и го представя за одобрение от АС на ТУ – София.
(3) Културната, спортната, научната, творческата и международната дейност на Студентския съвет и защитата на социалните интереси на студентите се финансират от ТУ – София със средства в размер не по-малко от 1 % от таксите за обучение. Бюджетът се предлага от Студентския съвет и се одобрява от ректора.
Чл. 92. (1) Студентският съвет има право:
1. Да организира избора на свои представители в ръководните органи на ТУ – София, Контролния съвет и Съвета на настоятелите, като осигури условия за участие на всички студенти от съответното звено.
2. Да предлага проект за бюджет на Студентския съвет.
3. Да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини.
4. Да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав.
5. Да организира анкети за проучване на мнението на студентите за качеството на обучението и преподаването по отделните дисциплини и да публикува резултатите. 41
6. Да прави предложения за покана на външни преподаватели.
7. Да организира създаването на специализирани научни студентски общности и публикуването на техни трудове.
8. При необходимост да създава и управлява свои организационни звена.
9. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и професионални контакти между студентите.
10. Да прави предложения за развитието на спортната дейност в ТУ – София.
11. Да участва в управлението на студентските общежития.
12. Да участва в организацията на учебния процес и при разпределението на стипендиите и помощите на студентите.
(2) Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в Университетския център за информационни ресурси за подобряване на информационното обслужване на студентите и докторантите, като финансирането й се осигурява от бюджета на Студентския съвет

(Извадка от Правилника за устройството и дейността на ТУ - София)

Местоположение на Студентски съвет на ИПФ - Сливен и Колеж - Сливен - блок 1, стая 1101.