С Т У Д Е Н Т И

Инженерно-педагогически факултет - СЛИВЕН:
Графици:  
График на учебния процес - гласуван на АС на ТУ - София - I, II и III курс - 2021/2022 г.
График на учебния процес - ИПФ - Сливен - учебна 2020/2021 г.: "бакалавър"; "магистър"
 
Графици за изпити - ИПФ - Сливен
РАЗПИСИ за учебни занятия:  
Седмични разписи - ИПФ - Сливен
 
КОЛЕЖ - СЛИВЕН
Графици:  
График на учебния процес - гласуван на АС на ТУ - София - I и II курс - 2021/2022 г.
График на учебния процес - Колеж - Сливен - учебна 2020/2021 г. - I и II курс
График на учебния процес - Колеж - Сливен - учебна 2020/2021 г. - III курс
Графици за изпити - Колеж - Сливен
РАЗПИСИ за учебни занятия:  
Седмични разписи - Колеж - Сливен
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН":
 
Основна  
Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Учебни планове
Учебни материали и консултации на преподаватели
Резултати от изпити
Всеки студент на Инженерно-педагогическия факултет и на Колежа може да провери резултите от проведениете изпити в Университетската информационна система "СТУДЕНТ" като въведе факултетен номер и ЕГН.
Дипломанти - изисквания
 
ТАКСИ:  
Семестриални такси за платено обучение за учебната 2020/2021 година
Семестриални и кандидатстудентски такси за учебната 2020/2021 година
Семестриални и кандидатстудентски такси за учебната 2019/2020 година
Такси за административни услуги, свързани с учебния процес
Такса за явяване на изпит
СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ:  
Класиране за стипендии за летен семестър на уч.2020/2021 г. - (т.1а), (т1б), (т.2), (т.3), (т.4) (Съобщение)
Конкурс за 25 стипендии "Гипсън" (Съобщение)
Стипендии за летен семестър на учебната 2020/21 г. (Заповед) (ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПМС 90/26.05.2020 г.)
Молба-декларация (стипендии). (Образец)
Декларация за студенти - бащи
 
БЛАНКИ:  

Декларация за здравно осигуряване (попълни и разпечатай!) - подава се в началото на всеки семестър и при промяна в здравните осигуровки.

Съобщение за здравно осигуряване на дипломанти и промяна на статуса на студента
Бланка за Заявление (молба) до Ректора на ТУ - София; (MS Word); (pdf)
Бланка за Заявление (молба) до Декана на ИПФ - Сливен; (MS Word); (pdf)
Бланка за Заявление (молба) до Директора на Колеж - Сливен; (MS Word); (pdf)
Бланка за Заявление (молба) до функционалния Зам.-Ректор за "Факултет и Колеж - Сливен"; (MS Word); (pdf)
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ:
044 66 75 52; 044 66 71 28
e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com