УКАЗАНИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ В ИПФ - СЛИВЕН

Указания
Изисквания към разработването и оформянето на дипломната работа
Титулна страница (формуляр)
Задание за дипломна работа - БАКАЛАВЪР (формуляр)
Задание за дипломна работа - МАГИСТЪР (формуляр)
Рецензия (формуляр)
Завление за получаване на задание за дипломна работа (формуляр) - попълва се задължително от всеки абсолвент и се представя в Учебен отдел - стая 201

 

УКАЗАНИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ В КОЛЕЖ - СЛИВЕН

Пакет с документи за правилата и указанията за организиране на
дипломните работи за студенти от ОКС "Професионален бакалавър" в Колеж – Сливен /изтегли оттук/.
Правилата и указанията са приети на Съвет на Колеж – Сливен на 07.07.2011 година.

 

КОНСПЕКТИ
за
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ В КОЛЕЖ - СЛИВЕН

специалност РЕАТ:
- конспект за ДИ - Теория на специалността /изтегли/
- конспект за ДИ - Практика по специалността /изтегли/
- конспект за ДИ - Организация и безопасност на движението по пътищата /изтегли/
- конспект за ДИ - Управление на автомобила /изтегли/
- конспект за ДИ - Интегриран практико-приложен (педагогически) /изтегли/
специалност ТДММИ:
- конспект за ДИ - Теория на специалността /изтегли/
- конспект за ДИ - Практика по специалността /изтегли/
- конспект за ДИ - Интегриран практико-приложен (педагогически) /изтегли/