Факултет и Колеж - Сливен

УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ

Инженерно-педагогически факултет

ОКС "Бакалавър"  
Професионално направление/Специалност
Учебен план
Професионално направление 1.2. Педагогика
Педагогика Бакалавър от прием 2020 (вкл.)
Бакалавър от прием 2018 до 2019 (вкл.)
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство
Компютърни технологии в машиностроенето Бакалавърот прием 2019 (вкл.)
Бакалавър от прием 2013 до 2018 вкл.)
Автотранспортна техника Бакалавър от прием 2019 (вкл.)
Бакалавър от прием 2014 до 2018 вкл.)
Мехатроника Бакалавър от прием 2020 (вкл.)
Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматика и информационни технологии Бакалавър от прием 2019 (вкл.)
Бакалавър от прием 2010 до 2018 (вкл.)
Електротехника Бакалавър от прием 2012 (вкл.)
Бакалавър от прием 2009
Бакалавър на английски език
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърно и софтуерно инженерство Бакалавър от прием 2017 (вкл.)
Професионално направление 5.4. Енергетика
Отоплителна, вентилационна и климатична техника Бакалавър от прием 2019 (вкл.)
Бакалавър от прием 2015 до 2018 вкл.)
Топлотехника Бакалавър от прием 2009 (вкл.) до прием 2014 (вкл.)
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Технология на храните Бакалавър от прием 2019 (вкл.)
Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Индустриално инженерство /на английски език/ (Industrial Engineering - in English) Бакалавър от випуск 2013 вкл.
квалификация "учител" Учебен план
Квалификация "учител" за всички специалности (от прием 2017) Учебен план за квалификация "Учител" за всички специалности от прием 2017 (вкл.)
Квалификация "учител" за всички специалности (от прием 2015 до 2016 вкл.) Учебен план за квалификация "учител"; от прием 2015 до прием 2016 вкл.
Квалификация "учител" за всички специалности (за прием 2014) Учебен план за квалификация "учител" за прием 2014

 

Инженерно-педагогически факултет

ОКС "Магистър"
Професионално направление 1.2. Педагогика
специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" (ПНУП)
ПНУП - 3 семестъра, редовно обучение от прием 2020 вкл. ПНУП - 4 семестъра, редовно обучение от прием 2020 вкл. ПНУП - редовно обучение от прием 2018 до 2019 вкл.
специалност "Иновации и технологии в педагогиката" (ИТП)
ИТП - редовно обучение (от прием 2018 г. (вкл.) ИТП - задочно обучение (от прием 2018 г. (вкл.)  
Професионално направление 3.7. Администрация и управление
специалност "Мениджмънт на туристическия бизнес" (МТБ)
МТБ - 2 семестъра, за завършили ОКС "Б"/"М", ПН 3.7 МТБ - задочно обучение до випуск 2019 вкл. МТБ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по ПН 3.7
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство
специалност "Автотраспортна техника" (АТ)
АТ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М", ПН 5.1, 5.4, 5.5
АТ - 4 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М", ПН 4.1, 4.5, 4.6, и всички от област 5. Технически науки без 5.1, 5.4, 5.5
АТ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.1
специалност "Автотехническа експетиза" (АТЕ)
АТЕ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от област 5. Технически науки
АТЕ - 4 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
ПН 4.1, 4.5, 4.6, и всички от област 9. Сигурност и отбрана
АТЕ- 4 семестъра,
за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.1
специалност "Компютърни технологии в машиностроенето" (КТМ)
КТМ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.1.
КТМ - 4 семестъра, за завършили ОКС "Б"/"М", от област 5. Технически науки без 5.1 КТМ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по ПН 5.1
специалност "Машиностроителна техника и технологии" (МТТ)
МТТ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.1.
МТТ - 4 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от област 5. Технически науки без 5.1
МТТ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.1
специалност "Технология на машиностроенето" (ТМ)
ТМ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.1.
  ТМ- 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.1
специалност "Проектиране и технологии за облекло и текстил" (ПТОТ)
ПТОТ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.1.
  ПТОТ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.1
Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност "Автоматика и информационни технологии" (АИТ)
АИТ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
ПН 5.2, 5.3, 5.13
АИТ - 4 семестъра, за завършили ОКС "Б"/"М", ПН 4.1, 4.5, 4.6, и всички от област 5. Технически науки без 5.2, 5.3, 5.13 АИТ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по ПН 5.2
специалност "Електроенергийни системи" (ЕЕС)
ЕЕС - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
ПН 5.2
ЕЕС - 4 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от област 5. Технически науки без 5.2
ЕЕС- 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.2
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
специалност "Компютърна бизнес информатика" (КБИ)
КБИ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от области 1, 3, 4, 5, 6, 9
  КБИ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.3
Професионално направление 5.4. Енергетика
специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника" (ОВКТ)
ОВКТ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.4.
ОВКТ- 4 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
ПН 4.1, 4.5, 4.6, и всички от област 5. Технически науки без 5.4
ОВКТ- 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.4
специалност "Топлотехника" (Т)
Топлотехника - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.4.
Топлотехника - 4 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
ПН 4.1, 4.5, 4.6, и всички от област 5. Технически науки без 5.4
Топлотехника - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.4
специалност "Инженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения"(ИБЕЕХС)
ИБЕЕХС - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.4.
  ИБЕЕХС - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.4
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
специалност "Безопасност на храните" (БХ)
БХ - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от ПН 5.12.
  БХ - 4 семестъра, за завършили ОКС "ПБ" по
ПН 5.12
Професионално направление 5.13. Общо инженерство
специалност "Защита на населението при бедствия и аварии" (ЗНБА)
ЗНБА - 2 семестъра,
за завършили ОКС "Б"/"М",
от области 3, 4, 5, 6, 7, 9
   

Квалификационни характеристики на специалностите:
спец. "Иновации и технологии в педагогиката", ОКС "Магистър" (виж...)
спец. "Предучилищна и начална училищна педагогика", ОКС "Магистър" (виж...)
спец. "Педагогика", ОКС Бакалавър" (виж...)
спец. "Електротехника", ОКС "Магистър" (виж...)
спец. "Топлотехника", ОКС "Магистър" (виж...)
спец. "Мениджмънт на туристическия бизнес", ОКС "Магистър" (виж...)
спец. "Безопасност на храните", ОКС "Магистър" (виж...)
спец. "Технология на храните", ОКС "Бакалавър" (виж...)
спец. "Мехатроника", ОКС "Бакалавър" (виж...)
за квалификация 'учител" (виж...)

Колеж

ОКС "Професионален бакалавър"  
Специалност

Учебен план

Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Мениджмънт на алтернативния туризъм

Професионален бакалавър от прием 2019
Професионален бакалавър от прием 2017 до 2018 (вкл)
Професионален бакалавър от прием 2015 до 2016 (вкл.)

Професионално направление 5.1. Машинно инженерство
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия

Професионален бакалавър от прием 2019
Професионален бакалавър от прием 2017 до 2018 (вкл.)
Професионален бакалавър от прием 2013 до 2016 (вкл.)

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника Професионален бакалавър от прием 2019 ((вкл.)
Професионален бакалавър
от прием 2017 до 2018 (вкл)
Професионален бакалавър от прием 2009 до 2016 (вкл.)
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Хранителни технологии в бита и туризма Професионален бакалавър от прием 2017 (вкл.)
Професионален бакалавър от прием 2010 до 2016 (вкл.)
Квалификационни характеристики на специалностите:
спец. "Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия", ОКС "Професионален бакалавър" (виж...)
спец. "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника", ОКС "Професионален бакалавър" (виж...)
спец. "Мениджмънт на алтернативния туризъм", ОКС "Професионален бакалавър" (виж...)
 

*Забележка:

Използвани съкращения:

Стари учебни планове 2
Стари учебни планове 1