доц. д-р Валери Якимов

ЯКИМОВ, Валери Якимов (28.01.1941, гр.Санкт Петербург, Русия) – машинен инженер, доцент. Завършва ВМЕИ-София през 1965, специалност топлоенергетика. Специализира автоматизация на технологични процеси в МЭИ-Москва, катедра АСУ ТП през 1969-1973. Защитава дисертация (доктор) през 1974 в МЭИ-Москва на тема: „Синтез и изследване на оптимални алгоритми за регу-лиране на промишлени системи със закъснение с отчитане на реалния характер на въздействията”. ". Професионалната си дейност започва през 1965 в МУ „Енергомонтаж” като технически ръководител в обекти ТЕЦ „Кремиковци” и  ТЕЦ „Република”. От 1966 е в Дирекция за научни изследвания към НИППИЕС „Енергопроект”, където работи като научен сътрудник, старши научен сътрудник ІІ ст. и ръководител секция  „Автоматизация на електроцентрали”.  От 1985 г. работи в НПП „Енергокибернетика” ЕАД, където е на длъжност ръководител на програмен колектив и заместник генерален директор, до освобождаването му  през 1999 г. поради ликвидация на дружеството. В  ТУ-София, база –Сливен постъпва през 2001  като хоноруван преподавател и през 2002 е избран за редовен доцент по  автоматично регулиране и управление на топлинни процеси към катедра ММТ, ИПФ-Сливен . Основни области на научна и преподавателска дейност: автоматизация на топлинни процеси, топлотехнически измервания, отоплителна техника. Автор е на  30 публикации, 3 учебни издания, 1 авторско свидетелство. Взел е участие в разработването на 23 научно-изследователски задачи (всички в областта на автоматизацията на топлоенергийни обекти), 11 от които са внедрени. Бил е ръководител на 2 задачи на национално равнище на наблюдение. Експертни и консултативни възможности: моделиране, автоматично регулиране и управление на топлинни процеси, автоматизирани системи за управление на непрекъснати технологични процеси

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКУВАНИТЕ ТРУДОВЕ

надоц.  д-р инж. Валери Якимов Якимов

 

1. Цветанов Пл., В. Якимов, Г. Николов,   Автоматизация на режима на мелнични системи с инерционни сепаратори в ТЕЦ “Марица-изток 1”, Енергетика, 1968, № 1.
2. Цветанов Пл., Г. Николов, В. Якимов,  Относно внедряването на магнитни кислородомери за контрол на икономичността на горивния процес, Енергетика, 1968,  № 11.
3. Цветанов Пл., А. Цветанова, Г. Николов,  В. Якимов, Автоматизация на горивния процес на котли БКЗ 220/140 в ТЕЦ “Марица-изток 1”, Енергетика, 1968, № 12.
4. Якимов В., Г. Николов,  Корелационен анализ на някои параметри на котелен агрегат БКЗ 220/140 , Сборник от доклади на симпозиума “Топлоенергийни проблеми на НРБ”, секция В, Варна, 1968.
5. Цветанов Пл., А. Цветанова, Г. Николов,  В. Якимов, Експериментални динамични характеристики на котел БКЗ 220/140 в ТЕЦ “Марица изток 1”, Годишник на Енергопроект, Том ХІІІ, книга 2, 1971.
6. Анчев М, В.Якимов, Л. Бобевски, Виброакустична диагностика на състоянието на мощни турбогенератори, Юбилейна научна сесия на Енергопроект, 1977.
7. Петков П., Н. Христов, М. Анчев, В. Якимов, П. Радев, Синтез на оптимална многосвързана система за регулиране на парогенератор ОВ-650-040, Сборник от трудове на национална конференция “Топло- и ядреноенергийни проблеми на НРБ”, Том І, Варна, 1978.
8. Якимов В., М. Анчев, Й. Кацаров, Пл. Цветанов, Д. Димитров, Разработка АСУ ТП для энергоблока 210 Мвт в ТЭС “Бобов дол” на базе информационно-вычислительной системы  “Комплекс-АСВТ”,  Трудове на ІV международна конференция    А Р С – 78, Острава, 1978.
9. Якимов В., Е. Ненов, Я. Прохазка, Л. Лефтеров, Д. Димитров и др. Внедряване на информационната система “Комплекс-АСВТ” на блок  № 3 в ТЕЦ “Бобов дол”, Енергетика,   № 2,  1980.
10. Захариев Ст., В. Якимов, Д. Пенев, Оценка на динамичните параметри на енергийни обекти посредством адаптивен модел, Енергетика, № 3, 1980.
11. Николов Г., В. Якимов, Оптимизация на комбинирана система за автоматично регулиране на технологични обекти, Енергетика,  № 7, 1980.
12. Радев П., М. Анчев, В. Якимов и др. Динамичен модел на парогенератор ОВ-650-040,  като обект за регулиране на нивото в барабана Енергетика,  № 9, 1980.
13. Анчев М., П. Радев, В. Якимов, Я. Прохазка, Д. Йорданов, Експериментално изследване на нова схема за регулиране на нивото в барабана на парогенератор ОВ-650-040,  Енергетика,  № 2, 1981.
14.Якимов В., Ст. Захариев,  Автоматично регулиране в ТЕЦ,  Библиотека на производствено-техническия персонал в енергетиката,  144 стр., изд. Техника, 1991.
15. Якимов В.  Изграждане на автоматизирана система за събиране и предаване на технологична информация на ТЕЦ “Република”, в сб. Механика на машините № 38, год ІХ, кн.5, ТУ-Варна, 2001.
16. Якимов В., Проектиране на системи за автоматично регулиране на предвари-телна очистка на суровата вода в химичен цех на ТЕЦ “Марица-изток “ 3 , в сб. Механика на машините № 38, год ІХ, кн.5, ТУ-Варна, 2001.
17. Якимов В., И. Мичев, Програмно осигуряване на автоматизирана система за събиране и предаване на технологична информация на ТЕЦ “Република”, в сб. Научна конференция ЕMФ’ 2001, Том І, Созопол, 2001.
18. Якимов В., Г. Крушовски, П. Радев, С. Захариев, П. Чакмаков. Синтез на САР на захранването с вода на парогенератор ТПЕ-212, работеща в широк диапазон от натовар-ване, VІ национална конференция с международно участие «Топло и ядреноенергийни проблеми на НРБ» том ІІІ, Варна, май 1984.
19. Якимов В. Ръководство за упражнения по регулиране и управление на топлинни процеси, Сливен 2001.
20. Якимов В. Анализ на управлението на горивния процес в пещна камера при недостиг на въздух с цел намаляване на вредни емисии, сп. Енергетика № 2, 2002
21. Стойчев И., В. Якимов, Нов подход в оценката и управлението на горивния процес във въглищни електроцентрали, в сб. доклади от симпозиум Управление на топло-енергийни обекти и системи, ТЕЦ „Бобов дол”, окт. 2003.
22. Хаджийски М., В. Якимов, Система за избягване на шлакуването в енергийни парогенератори, основаваща се на модели,  в сб. доклади от международен симпозиум Управление на топлоенергийни обекти и системи, ТЕЦ „Бобов дол”, ноември  2004.
23. Якимов В., А. Атанасов,  Автоматизирано пресмятане на динамичните харак-теристики на паропрегреватели, в сб. Известия на Съюза на учените в  Сливен, том 9, 2005.
24. Хаджийски М., В. Якимов, Мениджмент на риска от шлакуване в прахови паро-генератори на базата на многоагентна система, в сб. Доклади от международен симпозиум Управление на топлоенергийни обекти и системи, ТЕЦ „Бобов дол”, ноември  2005.
25. Якимов В. и колектив, Авторско свидетелство № 27972 с приоритет от 22.09. 78. за „Метод за регулиране на нивото в барабанен парогенератор”, издаден от  Института за изобретения и рационализации, Рег. № 40982/1978
26. Хаджийски М., В. Якимов, Многоагентно супервайзорно управление на паро-прегряването,  в сб. доклади от международен симпозиум Управление на топлоенергийни обекти и системи, Старозагорски минерални бани, ноември  2008.
27. Хаджийски М., В. Якимов,  Хибридна система за техническо обслужване на съоръженията в ТЕЦ, в сб. доклади от международен симпозиум Управление на топло-енергийни обекти и системи, Паничище, ноември  2010.
28. Волгин В.В., В.Я. Якимов, Г.М. Младенов, Оптимальные алгоритмы регулирования в системах стабилизации с запаздыванием и их технически реализуемые приближения, Труды МЭИ, вып 136, 1972.
29. Волгин В.В., В.Я. Якимов, К вопросу выбора запаса устойчивости в системах автоматического регулирования тепловых процессов, Теплоэнергетика № 4, 1972.
30. Волгин В.В., В.Я. Якимов, К вопросу выбора критериев запаса устойчивости, в сб. Тезисов докладов научно-технической конференции ИЭИ, г. Иваново, 1971.
31. Волгин В.В., В.Я. Якимов, Постановка задачи исследования оптимальных алгоритмов регули-рования промышленных САР, в сб. Тезисов докладов научно-технической конференции ИЭИ, г. Иваново, 1972.
32. Волгин В., В. Якимов, Метод за анализ на грубостта на оптимални системи със закъснение, Автоматика и изчислителна техника, № 3, 1978.