Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж. Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЕАКатедра "ЕАИТ"

Отговаря за обучението на студенти и докторанти по специалности от направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 

Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” (ЕАИТ) отговаря за обучението по специалностите „Автоматика, информационна и управляваща техника”, "Автоматика и информационни технологии", „Електротехника”, "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници".

Обучението по специалност "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА  ТЕХНИКА"  се  провежда  в  ИПФ  - Сливен,  ТУ-София  от  1995  г.  Тя  е  правоприемник  на специалност "Електроника и автоматика", създадена през 1986 г. От 2010 г. специалността приема името „АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”. Студенти от  специалност "Автоматика и информационни технологии" могат да придобият образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и доктор.  Завършилите тази специалност могат да извършват разнообразни дейности по изследване,  проектиране, разработване, настройка и експлоатация на системи и средства  за електронизация,  автоматизация, информационно и компютърно осигуряване  във  всички  области на живота, учебно-преподавателска дейност в средните професионални училища и техникумите.

Специалност «ЕЛЕКТРОТЕХНИКА» е предназначена да подготвя специалисти за електротехниката и електроенергетиката, която е основен и стратегически  отрасъл  за  икономиката на страната. Обучението по специалността «Електротехника» цели да отговори на необходимостта от специалисти, които да участват в управлението и  експлоатацията на електропроизводствените дружества, електропреносните и електро-разпределителните предприятия. Развитието на електроенергетика и тенденциите за намаляване на разходите на електрическа енергия, налагат използването на енерго-спестяващи способи и нови технологии с възобновяеми енергийни източници при генерирането на електрическа енергия, опазващи околната среда. Електроинженерите придобиват висока квалификация и знания, отговарящи на съвременното състояние на електротехниката и електроенергетиката, с които се реализират в електроенергийния сектор, а също в другите стопански отрасли. 
Специалност «Електротехника» е правоприемник на специалност “Електротехника  и електроенергетика” от 1997 г. Обучението по специалност “Електротехника и електроенергетика” започва през 1986 г. Специалността е създадена за да задоволява нуждите на страната ни от електроинженери, специализирани в областта на  проектирането, производството  и  експлоатацията  на  електрически  машини  и  апарати, производството, разпределението и преобразуването на електрическата енергия. Едновременно с инженерната си подготовка студентите от тази специалност получават и педагогическа подготовка за преподаване на основните дисциплини в областта на електротехниката в техникумите и специализираните гимназии в страната.

Обучението по магистърския план за специалност “Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”  е ориентирано към подготовка  на  специалисти  за  проектиране,  изграждане,  управление  и експлоатация  на  електрически  съоръжения  за  производство  на електроенергия от нетрадиционни и възобновяеми енергийни ресурси.

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name