Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж.Тодорка Червенкова

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
 
1.  РЪКОВОДСТВО НА КАТЕДРАТА

доц. д-р Тодорка Червенкова

 

Ръководител на катедра

Доцент д-р инж. Тодорка Червенкова 
Води лекции  по Теоретична електротехника -  I и II част; Електротехника и електроника;
Осветителна и инсталационна техника;
Числени методи и моделиране на вериги и полета -
I част и II част

 гл. ас. д-р Минчо Пеев

 

Заместник-ръководител

Гл. ас. д-р инж. Минчо Пеев
Води  учебен процес  по  Електрически апарати, Технологии  в електротехниката  и  електрониката,  Електронни технологични устройства

2.  СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Професор дмн Гани Стамов
Води лекции по Висша математика-І, -ІІ, -ІІІ част, 
Математика, Висша математика, Приложна математика,
Информатика, Математика и статистика,
Съвременни информационни системи.
Научни интереси: в областта на импулсни диференциални уравнения,
почти периодични решения и интегрални многообразия, математическо моделиране.

Професор д-р инж. Стефка Неделчева
Води лекции по Електрически мрежи, Електроенергетика, 
Математични методи в електроенергетиката,
Децентрализирани енергийни източници,
Екология и възобновими енергийни източници,
Проектиране на въздушни и кабелни линии
Интелигентни електрически мрежи

Професор д-р инж. Неделчо Неделчев 
Води лекции  по Релейна защита и автоматизация,
Цифрови релейни защити, 
Електрически централи и подстанции,
Техника на високите напрежения,
Техническа безопасност

 

Доцент д-р инж. Димитър Няголов
Води  учебни занятия  по  Теория на управлението I и II, Компютърно  проектиране,
Автоматизация  на  технологичните  процеси,
Технически средства за автоматизация

Доцент д-р Ваньо Иванов
Води лекции по Програмиране и използване на компютри I и II част, 
Програмни системи и технологии I и II част, Визуално програмиране,
Информатика, Информационни системи в маркетинга и мениджмънта на машиностроенето,
Информационни технологии в електроенергетиката, Размито управление и невронни мрежи, Фрактално управление.
Научни интереси: в областта на статическия анализ, изследване на операциите,
числени методи за импулсни функционално-диференциални уравнения,
осцилационни и асимптотични свойства на импулсни функционално-диференциални уравнения.

доц. д-р инж. Стоян Божков  
Води учебен процес по Теоретична електротехника I
и II част, Електротехника и електроника, Осветителна
техника

 

Доцент д-р инж. Даниел Каров 
Води  учебни  занятия  по  Електронни
преобразователи,  Електронни  технологични
устройства,  Преобразователна  техника,
Технологии в електротехниката и електрониката

 

Гл. ас. д-р инж. Кръстю Кръстев
Води упражнения по Микропроцесорна техника,
Електронни  аналогови  устройства  Компютърни
системи за управление, Компютърни системи за
управление, Интелигентни измервателни системи 

 

Гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков  
Води учебни  занятия  по Електрически измервания Техника  на  високите напрежения, Проектиране на въздушни и кабелни линии,  Комутационни  и  защитни  устройства, Релейна защита и автоматизация.

 

Гл. ас. д-р инж. Димитър Василев
Води  занятия  по  База  от  данни  и
информационни  системи,  Компютърни  мрежи,
Импулсна  и  цифрова  схемотехника,  Цифрова  и
микропроцесорна  техника,  Комуникационна
техника, Програмиране в WEB среда, Моделиране
на  бизнес  процеси,  Системи  база  данни,
Информатика

 

гл. ас. д-р инж. Димитър Кукуригов
Води  упражнения по Теория на управлението I и II част
, Компютърно  проектиране, Автоматизация  на  технологичните  процеси,
Технически средства за автоматизация

 

ас. д-р Надя Иванова
Води  лабораторни упражнения по Химия, Обща и неорганична химия,
Органична химия, Аналитична химия, Биохимия, Технологичен практикум,
Инженерна екология, Водоподготовка на топлотехнически системи.
Научни интереси: количествени и качествени методи на изследване
в педагогиката, инженерна екология; обща и неорганична химия

 

ас. Петър Кръстев
Води  семинарни и лабораторни упражнения по Физика-І и -ІІ част,
Технологичен практикум, Електротехнически материали.
Научни интереси: в областта на вакуумните технологии и тънките слоеве.

 

ас. инж. Щастлив Табаков
Води  упражнения по Програмиране и използване на компютри I и II част,
Информатика,
Научни интереси: в техническите средства за автоматизация

 

Г-жа НИНА ДРАГОМАНСКА - Старши експерт

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name