Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж.Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
 
1.  РЪКОВОДСТВО НА КАТЕДРАТА


 доц. д-р Димитър Няголов

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

доц. д-р инж. Димитър Няголов

Кабинет: 2202
e-mail: d_nyagolov@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Теория на управлението I и II", "Компютърно  проектиране", "Автоматизация на технологичните  процеси", "Технически средства за автоматизация".

 ас. д-р Евгения Василева

 

ЗАМ. РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

гл. ас. д-р инж. Евгения Василева

Кабинет: 2202
e-mail: jenq_789@abv.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове и упражнения:"Полупроводникова електроника", "Импулсна и цифрова схемотехника,"Микропроцесорна техника", "Анализ и синтез на логически схеми".

2.  СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

 проф. д.м.н. Гани Стамов

 

 

проф. д.м.н. Гани Стамов

Кабинет: 2302
e-mail: stamov@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Висша математика І, ІІ, и ІІІ част", Математика, Висша математика, Приложна математика, Информатика, Математика и статистика, Съвременни информационни системи.

Научни интереси: в областта на импулсни диференциални уравнения,
почти периодични решения и интегрални многообразия, математическо моделиране.

 

проф. д-р инж. Стефка Неделчева

Кабинет: 2203
e-mail: stefned@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Електрически мрежи", "Електроенергетика", "Математични методи в електроенергетиката", "Децентрализирани енергийни източници", "Екология и възобновими енергийни източници, "Проектиране на въздушни и кабелни линии", "Интелигентни електрически мрежи".

 

доц. д-р Ваньо Иванов

Кабинет: 2306
e-mail: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Програмиране и използване на компютри I и II част", "Програмни системи и технологии I и II част", "Визуално програмиране", "Информатика", "Информационни системи в маркетинга и мениджмънта на машиностроенето", "Информационни технологии в електроенергетиката", "Размито управление и невронни мрежи", "Фрактално управление".

Научни интереси: в областта на статическия анализ, изследване на операциите,
числени методи за импулсни функционално-диференциални уравнения, осцилационни и асимптотични свойства на импулсни функционално-диференциални уравнения.

 

доц. д-р инж. Стоян Божков  

Кабинет: 2305
e-mail: s_bozhkov@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Теоретична електротехника I и II част", "Електротехника и електроника", "Осветителна техника".

 

доц. д-р инж. Даниел Каров 

Кабинет: 3305
e-mail: d-karov@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Електронни преобразователи",  "Електронни технологични устройства",  "Преобразователна  техника", "Технологии в електротехниката и електрониката"

гл. ас. д-р Минчо Пеев

 

гл. ас. д-р инж. Минчо Пеев

Кабинет: 1307
e-mail: mfpeev@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Електрически апарати", "Технологии  в електротехниката  и  електрониката",  "Електронни технологични устройства".

 

гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков  

Кабинет: 1202
e-mail: misho_matsankov@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Електрически измервания", "Техника  на високите напрежения", "Проектиране на въздушни и кабелни линии",  "Комутационни  и защитни  устройства", "Релейна защита и автоматизация".

 

гл. ас. д-р инж. Димитър Василев

Кабинет: 1205
e-mail: dimitar.vasilev@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Бази от данни  и информационни  системи", "Компютърни  мрежи", "Импулсна  и  цифрова  схемотехника,  "Цифрова и микропроцесорна техника", "Комуникационна техника", "Програмиране в WEB среда", "Моделиране на  бизнес процеси", "Системи база данни", "Информатика".

 

гл. ас. д-р Надя Иванова

Кабинет: 2204
e-mail: n_ivanova@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Упражнения: "Химия", "Обща и неорганична химия", "Органична химия", "Аналитична химия", "Биохимия", "Технологичен практикум", "Инженерна екология", "Водоподготовка на топлотехнически системи".

Научни интереси: в областта на количествени и качествени методи на изследване, педагогика, инженерна екология, обща и неорганична химия

 

гл. ас. д-р инж. Пламен Мъцински

Кабинет: 1208
e-mail: matzinskipl@tu-sofia.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове: "Програмни езици (ООП)", "Компютърна периферия", "Бази от данни и информационни системи", "Системи бази от данни"
Упражнения: "Програмни езици (ООП)","Програмни системи и технологии I и II част", "Бази от данни и информационни системи", "Системи бази от данни"

Научни интереси: в областта на информационните системи

 

ас. д-р инж. Кремена Димитрова

Кабинет: 1206
e-mail: kr7emena@abv.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Лекционни курсове и упражнения: "Електрозадвижвание", "Автоматизирани електрозадвижвания", "Специални електрозадвижвания".
Упражнения: "Управление на електромеханични системи", "Електрически машини I и II част", Автоматизация на технологичните процеси.

Научни интереси: в областта на автоматизация на електрозадвижванията

 

ас. инж. Екатерина Господинова

Кабинет: 2307
e-mail: ekaterina_gospodinova@abv.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Упражнения: "Програмиране и използване на компютри I, II и III част", "Визуално програмиране", "Информатика", СИС, "Синтез и анализ на алгоритми", "Инфомационни технологии в електроенергетиката", "Бази данни".

Научни интереси: в областта на компютърни мрежи и системи, програмни езици.

 

ас. инж. Юри Желязков

Кабинет: 1305
e-mail: yrik@mail.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Упражнения: "Комуникационна техника и технологии", "Телекомуникации", "Невронни мрежи", "Интернет технологии", "Компютърни мрежи и комуникации", "Обработка на данни и сигнали", "Цифрова обработка на сигналите"

Научни интереси: Компютърни мрежови архитектури.

 

ас. инж. Цветелина Спирова

Кабинет: 2307
e-mail: cvetelina2802@abv.bg

Основни области на преподавателска дейност:
Упражнения: "Висша математика" , "Приложна математика".

Научни интереси: в областта на приложна математика.

 

инж. Нина Драгоманска

Кабинет: 2307
e-mail: ninadragomanska67@tu-sofia.bg

Старши експерт

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name