Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, електроника и автоматика"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж.Тодорка Червенкова

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”
 
1.  Ръководство на катедрата “Електротехника, електроника и
автоматика”

доц. д-р Тодорка Червенкова

 

Ръководител на катедра

Доцент д-р инж. Тодорка Червенкова 
Води лекции  по Теоретична електротехника -  I и II част; Електротехника и електроника;
Осветителна и инсталационна техника;
Числени методи и моделиране на вериги и полета -
I част и II част

  гл. ас. д-р Минчо Пеев

 

Заместник-ръководител

Гл. ас. д-р инж. Минчо Пеев
Води  учебен процес  по  Електрически апарати, Технологии  в електротехниката  и  електрониката,  Електронни технологични устройства

2.  СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

 

 

Професор д-р инж. Стефка Неделчева
ЗАМ.-ДЕКАН по НАУЧНОПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
Води лекции по Електрически мрежи,
Електроенергетика,  
Математични методи в електроенергетиката,
Децентрализирани енергийни източници,
Екология и възобновими енергийни източници,
Проектиране на въздушни и кабелни линии
Интелигентни електрически мрежи

 

Професор д-р инж. Неделчо Неделчев 
Води лекции  по Релейна защита и автоматизация,
Цифрови релейни защити, 
Електрически централи и подстанции,
Техника на високите напрежения,
Техническа безопасност

доц. д-р Веселин Чобанов

 

Доц. д-р инж. Веселин Чобанов
Води учебни занятия по Електрически мрежи и системи, Електрически централи и подстанции, Екология и възобновими източници, Децентрализирани електроенергийни източници,
Проектиране на децентрализирани
електроенергийни източници

 

Доцент д-р инж. Даниел Каров 
Води  учебни  занятия  по  Електронни
преобразователи,  Електронни  технологични
устройства,  Преобразователна  техника,
Технологии в електротехниката и електрониката

 

Доцент д-р инж. Димитър Няголов
Води  учебни занятия  по  Теория на управлението I и II, Компютърно  проектиране,
Автоматизация  на  технологичните  процеси,
Технически средства за автоматизация

 

Гл. ас. д-р инж. Кръстю Кръстев
Води упражнения по Микропроцесорна техника,
Електронни  аналогови  устройства  Компютърни
системи за управление, Компютърни системи за
управление, Интелигентни измервателни системи 

 

Гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков  
Води учебни  занятия  по Електрически измервания Техника  на  високите напрежения, Проектиране на въздушни и кабелни линии,  Комутационни  и  защитни  устройства, Релейна защита и автоматизация.

Гл. ас. д-р инж. Стоян Божков  
Води учебен процес по Теоретична електротехника I
и II част, Електротехника и електроника, Осветителна
техника
гл. ас. д-р Димитър Василев

 

Гл. ас. д-р инж. Димитър Василев
Води  занятия  по  База  от  данни  и
информационни  системи,  Компютърни  мрежи,
Импулсна  и  цифрова  схемотехника,  Цифрова  и
микропроцесорна  техника,  Комуникационна
техника, Програмиране в WEB среда, Моделиране
на  бизнес  процеси,  Системи  база  данни,
Информатика

 

ас. д-р инж. Димитър Кукуригов
Води  упражнения по Теория на управлението I и II, Компютърно  проектиране,
Автоматизация  на  технологичните  процеси,
Технически средства за автоматизация

 

Г-жа НИНА ДРАГОМАНСКА - Технически сътрудник

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name