Известия на Съюза на учените - Сливен, Том 6 ., 2004 г.
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

Известия на Съюза на учените - Сливен, Том 6 ., 2004 г.

ISSN 1311 2864

  Announcements of Union of Scientists - Sliven, Vol. 6, 2004

ISSN 1311 2864

_____________________________________________________________

TEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – СЛИВЕН
ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СЛИВЕН - 2003”
СБОРНИК ДОКЛАДИ
  НАПРАВЛЕНИE
Електротехника и електроенергетика
3-4 ОКТОМВРИ 2003
С Л И В Е Н

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Стефка Неделчева

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:

Доц. д-р Георги Кокеров

ЧЛЕНОВЕ:

1. Доц. д-р Цанко Узунов
2. Доц. д-р Константин Кралев
3. Доц. д-р Веселка Иванчева
4. Доц. Николай Генков
5. Гл. ас. д-р Тодорка Червенкова
6. Гл. ас. Димитринка Коева
7. Гл. ас. Минчо Пеев

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:

1. Антоанета Иванова
2. Инж. Бойка Карачивиева
3. Юрий Андреев

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

Проф. д-р П.Нотов , доц. д-р С.Неделчева

Реформирането на българската енергетика все още е предстоящо

 

- 5

Доц. д-р Р.Каров

Качество и ефективност на преобразуване на енергия при тиристорни преобразуватели за електро -

технологии

 

 

- 14

Доц. д-р С.Неделчева

Децентрализирани генериращи източници в електроенергийната система

 

- 18

A.Chervenkov, T.Chervenkova

Optimal shape of the current loop by moving magnetic field with non-sinusoidal form ensuring maximum

enclosed magnetic flux

 

 

- 31

Гл.ас. д-р Т.Червенкова

Определяне векторите на електромагнитното поле при движение на проводяща среда в еднородно

магнитно поле използвайки четиримерни потенциали

 

 

- 37

Д-р инж. Н.Козарев , инж. М.Козарева

Анализ на електрическото поле около проводник

 

- 42

Д-р инж. Н.Козарев , инж. М.Козарева

Анализ на състоянието и оценка на параметрите на мрежи за средно напрежение

 

- 48

Гл.ас. д-р Т.Червенкова, гл.ас. д-р А.Червенков , ас.С.Божков

Изследване несиметрията на магнитопровода на линейна индукционна система

 

- 54

 

Гл.ас. д-р А.Червенков

Достатъчни условия за екстремум при определяне оптималната форма на токови контури, движещи

се в синусоидално магнитно поле

 

 

- 60

Проф. д-р П.Нотов, инж. Р.Станев

Лавина на напреженията – анализ и резултати

 

- 65

Инж. Д.Каров

Съвременни електронни средства за присъединяване на децентрализирани източници

 

- 73

Д-р инж. Е.Цонев, д-р И.Симеонов

Приложение на графиките на Поанкаре при симулиране на нелинейни диференциални уравнения

 

- 77

Гл.ас. инж.Р.Стаматов

Определяне мрежовите електрически параметри на съществуващи електропроводи при реални

събития чрез моментни стойности и оценка на грешката

 

 

- 83

Гл.ас. д-р Д.Стоянов

Волт-амперна характеристика на атомна батерия

 

- 89

Гл.ас. д-р Д.Стоянов

Апроксимационна формула за развитие при ограничени ресурси

 

- 95

Доц. д-р С.Неделчева, инж. А.Ангелов

Моделиране и изследване на стратегии за развитие на енергетиката

 

- 99

Доц. д-р С.Неделчева, инж.Д.Енев

Вариантно изследване на електроснабдяването на автономни потребители с вятърни електроцентрали

 

- 107

Ст.н.с.II ст. д-р Н.Неделчев

Хармоници в първичните вериги на малки ВЕЦ

 

- 113

Ст.н.с.II ст. д-р Н.Неделчев

Защита от токове с нулева последователност в малки ВЕЦ

 

- 119

Pr. D-r S.Nedeltcheva

Integration des centrales йoliennes en Bulgarie (rеgion de Sliven)

 

- 123

Гл.ас.Д.Коева, гл.ас.М.Пеев, доц. д-р В.Иванчева, ас.К.Райков

Изследване на трифазен трансформатор при несиметрично натоварване със схема на свързване Y/yn

чрез математичен модел

 

 

- 129

Д-р инж. С.Давидов

Безконтактна тиристорна възбудителна система

 

- 133

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 31.10.2005 , Webmaster: SUB_Web@tu-sliven.com 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<MM:BeginLock type= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен