Известия на Съюза на учените - Сливен, Том 7 ., 2 004 г.
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

Известия на Съюза на учените - Сливен, Том 7 ., 2 004 г.

ISSN 1311 2864

Announcements of Union of Scientists - Sliven, Vol. 7, 2004

ISSN 1311 2864

_____________________________________________________________________

  TEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – СЛИВЕН
ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СЛИВЕН - 2003”
СБОРНИК ДОКЛАДИ
НАПРАВЛЕНИE
Електроника и комуникации
3-4 ОКТОМВРИ 2003
С Л И В Е Н

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Стефка Неделчева

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:

Доц. д-р Георги Кокеров

ЧЛЕНОВЕ:

1. Доц. д-р Цанко Узунов
2. Доц. д-р Константин Кралев
3. Доц. д-р Веселка Иванчева
4. Доц. Николай Генков
5. Гл. ас. д-р Тодорка Червенкова
6. Гл. ас. Димитринка Коева
7. Гл. ас. Минчо Пеев

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:

1. Антоанета Иванова
2. Инж. Бойка Карачивиева
3. Юрий Андреев

АДРЕС:

Втора научна конференция
Направление “Електроника и комуникации”
ТУ-София, ИПФ-Сливен
8800 Сливен, ул.”Бургаско шосе” 59

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

Доц. д-р Д.Сотиров

Числено пресмятане стойностите на Хи-квадрат разпределение за произволна стойност на вероятността и голяма стойност на степените на свобода

 

 

- 5

Доц. д-р Л.Цеков, гл.ас. д-р В.Кукенска, инж. П. Мъцински

Мултимедийни обучаващи системи

 

- 9

Доц. д-р Л.Цеков, гл.ас. д-р В.Кукенска

Компютърни дистанционни обучаващи системи

 

- 15

Доц. д-р Л.Цеков, гл.ас. д-р В.Кукенска, инж.П.Мъцински

Компютърна система за програмирано обучение по информатика и информационни технологии

 

- 21

Доц. д-р Л.Цеков, гл.ас. д-р В.Кукенска

Компютърна система за проблемно обучение по информатика и информационни технологии

 

- 27

 

Гл.ас. д-р В.Кукенска, доц.д-р Л.Цеков

Компютърен синтез на модели на цифрови схеми на език от високо ниво

 

- 33

Гл.ас. д-р В.Кукенска, доц.д-р Л.Цеков

Проектиране на схеми в интегрираната програмна среда WEBPACK

 

- 39

Доц.д-р Л.Цеков, инж. М.Йорданова

Потребителски поглед към структурите на управление във висше училище

 

- 45

Доц. д-р С.Иванов

Приложение на сигма-делта преобразуването за измерване на електрическа мощност

 

- 51

Инж. Ц.Маринов, доц. д-р.Е.Димитров

Стабилометрична платформа с микропроцесорно управление

 

- 57

Д-р инж. Е.Цонев

Високочестотен DC/DC преобразувател с подобрена комутация

 

- 63

Д-р инж. Е.Цонев

Влияние на паразитните параметри на входния филтров кондензатор върху работата на преобра -

зувател DC/DC

 

- 71

Д-р инж. Е.Цонев

Методика за проектиране на високочестотен DC/DC преобразувател с подобрена комутация

 

- 79

Инж. М.Тонева, инж. С.Стефанов

Информационна система за вътрешноинститутска обработка и организация на информация

 

- 89

Инж. М.Димитров

Тестване на процесор Pentium 4 и сравняване с резултатите на процесор Pentium III и AMD Athlon

 

- 95

Доц. д-р Г.Кокеров, доц. д-р Д.сотиров, д-р Е.Ганев, д-р. Е.Цонев

Определяне на влиянието на надеждността върху параметрите на технически съоръжения

 

-101

Доц. д-р В.Иванчева, гл.ас.М.Пеев, гл.ас.Д.Коева, ас.К.Райков

Изследване влиянието на температурата на околната среда и захранващото напрежение върху

точността на измерване на температурата с помощта на програмния продукт MicroSim.6.0

 

 

-106

Доц. д-р В.Иванчева, гл.ас.М.Пеев, гл.ас.Д.Коева, ас.К.Райков

Установяване на началната и крайна стойност на скалата на термометъра. Линеаризация на напреже

нието след измерителната схема

 

 

-112

Доц. д-р Б.Лалов

Специфични проблеми на методиката на обучението по електротехника и електроника

 

-118

С.Великов

Алгоритъм с обратно разпространение на грешката при невронни мрежи с хистерезис

 

-123

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 31.10.2005 , Webmaster: SUB_Web@tu-sliven.com 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<MM:BeginLock type= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен