Технически университет - София
ФиК Сливен

 

"Е-Университет"

Дистанционна помощ
Важнa информация за потребителите на Mozilla Firefox
Забележка:
Освен потребителско име и парола е необходимо да имате цифров подпис. Издаването на цифрови подписи се извършва при системния администратор на Вашия факултет и по изключение при доц. д-р инж. Росен Радонов в лаб. 1113, тел 3115.
Системата използва безплатен софтуер за работа с цифрови подписи, който е разработен от университет "Jaume I" в гр. Castelló, Испания в рамките на проект "Clauer".

© ТУ - София 2009 - 2018.
Отделни модули на тази система са разработени с финансовата подкрепа на
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0023
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София), изпълнен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!