Добре дошли на сайта на Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" на "Факултет и Колеж - Сливен" към Технически университет - София

 

Erasmus+   Дезидериус Еразмус

 

Еразъм е програма за международно сътрудничество в областта на висшето образование, създадена през 1987 година. Целта на програмата е обмен на студенти, преподаватели и служители между университети от цял свят.

Програмата носи името на Дезидериум Еразмус, известен като Еразъм Ротердамски (1467 - 1536 г.) виден мислител, философ хуманист, теолог, филолог и обществен деец, роден в гр. Ротердам, Холандия.
Еразъм Ротердамски е една от най-космополитните личности в световната история, който винаги е отказвал е да бъде идентифициран по националност. През различни периоди от живота си живее и работи в различни европейски държави: във Франция, Англия, Италия, Швейцария. Но най-трайно го привличат Париж, Лювен и Кеймбридж. Свързва съдбата си с Университета в гр. Базел.

Подобно на човека, чието име носи, програма Еразъм акцентира върху мобилността при предаването и усвояването на знанията.

Програмата Еразъм е подпрограма на програма Сократ, която е една от т.нар. секторни програми на Европейския съюз в областта на образованието. Докато Еразъм е програма за висшето образование, програмата Коменски се отнася до общото образование, програмата Леонардо да Винчи до професионалното образование, а програмата Грюндвиг до образованието на възрастните хора.

Управлението, контролът и финансирането на дейностите в рамките на Програма Еразъм се осъществява от Европейската комисия.

Програмата стартира през 1987/88 година с 3244 студенти. Днес годишно в нея участват около 150 хиляди студенти от Европа или около 1% от студентската общност на континента. Преподавателската мобилност обхваща малко повече, от около 1,9 % от всички европейски преподаватели. През последните 20 години в програмата са включени над 1,6 млн. студенти, 60% от които жени. Целта е към 2012 броят на участниците да достигне 3 млн. души.

Целите на програмата Еразъм могат да бъдат определени като:

  • Повишаване качеството на висшето образование.
  • Реализиране на културното сътрудничество и разширяване на културните граници на образованието.
  • Реализиране на транснационално сътрудничество между висшите образователни институции в Европа.

За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г. програмата Еразъм е част от програмата "Учене през целия живот" ( Longlife Learning Programme).

Интерес представлява и програмата Еразъм Мундус (ERASMUS MUNDUS 2004 - 2008 г.). Това е паралелна програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование, която подкрепя създаването и реализирането на висококачествени магистърски програми. Предоставя възможност да се интегрират учебните програми, като се създават консорциуми от минимум три европейски университети в минимум три европейски държави. Обучението трябва да се реализира в най-малко два университета, като накрая се признава диплома поне от два университета или се издава обща диплома. Възможно е и да се привличат университети-партньори от трети страни. Друг вид дейност в рамките на тази програма е подкрепата на проекти, които да повишават интереса към европейското образование.

Мобилността в рамките на пограма Еразъм обхваща:

  • студентската мобилност: първоначално с цел образование, а в последствие - вече и с цел практика;
  • преподавателската мобилност;
  • мобилност на персонала.

 

Учене през целия живот

 

За възникнали въпроси по програма "ЕРАЗЪМ", се обръщайте към:

  • инж. Дора Ненчева - ПЪРВИ блок, стая 1307;
  • доц. д-р инж. Койчо Атанасов - Зам.-ръководител на "Факултет и Колеж - Сливен" - кабинет 1304, ПЪРВИ блок;
  • или към координаторите по програма Еразъм /виж меню-Университети/.

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на Функционален зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09