Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж. Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЕАКатедра "ЕАИТ"

Отговаря за обучението на студенти и докторанти по специалности от направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 

Катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии” съществува от 1997, когато се обединяват катедри “Електротехника” и “Електроника и автоматика”, формирани през 1988 г. До есента на 2017 г. тя носи името катедра "Електротехника, електроника и автоматика", а оттогава носи настоящото си име. Катедрата  се  състои  от  две  направления  “Електротехника”  и “Автоматика и информационни технологии”.

Общ брой осигурявани от катедрата лекционни курсове: 28 - по бакалавърския учебен план за “Електротехника”;  28 - по бакалавърския учебен план  за “Автоматика и информационни технологии”; 12 - по магистърския план за “Електротехника”; 12 - по магистърския план за “АИУТ”, 12 - по магистърския  план  за  “Електрическа  енергия  от възобновяеми енергийни източници”, 12 - по магистърския план за “Компютърна бизнес информатика”.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name